Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

O nas

Rys historyczny przedszkola

Historia naszego przedszkola sięga początków ubiegłego stulecia. Po odzyskaniu niepodległości proboszcz parafii bełżyckiej ks. Stanisław Siennicki wyszedł z inicjatywą utworzenia ochronki dla dzieci w wieku przedszkolnym. W skład komitetu organizacyjnego weszli: Stefan Słotwiński, Stanisław Leszczyński, ks. kanonik Stanisław Siennicki   oraz kierownicy szkół w Bełżycach i we Wzgórzu. Otwarcie przedszkola potocznie zwanego „ochronką” nastąpiło w maju 1919 roku. Mieściło się ono w wynajętym budynku przy ulicy Polnej. Społeczną funkcję protektora pełnił ks. kanonik Stanisław Siennicki. Ówczesne przedszkole prowadzone było przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Rodziny Maryi, dlatego też otrzymało imię św. Józefa. Zadaniem ochronki było wychowywanie i uczenie dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Do przedszkola mogły uczęszczać tylko dzieci narodowości polskiej i wiary rzymsko- katolickiej, zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Placówka ta była czynna od godziny 9.00 do 16.00. Dzieci uczęszczające do ochronki obowiązywały jednakowe fartuszki. Każdy dzień pobytu rozpoczynał się modlitwą. Dzieci podzielone na dwie 30-sto osobowe grupy, zajmowały obszerne pomieszczenia składające się z dwóch sal dla każdej z nich. Opiekę   nad  dziećmi sprawowały siostry: Janina i Honorata. Jedna z sióstr pełniła rolę kierowniczą oraz czuwała nad prawidłowym kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej.

 

W początkach, działalność przedszkola opierała się na funduszach aprowizacyjnych, następnie roztoczył nad nim opiekę Sejmik Lubelski, który zapewniał całość potrzebnych funduszy. W kolejnych latach zapewniał ich tylko część, a resztę pokrywała gmina i rodzice dzieci. Pomimo   wielu  trudności siostry Janina i Honorata pozostały w Bełżycach i prowadziły „ochronkę’’. Zmieniali się wychowankowie, przetoczył się front i okupacja niemiecka.

Po wojnie narastały trudności materialne i władze gminy nie były zainteresowane utrzymaniem przedszkola prowadzonego przez zakonnice. Siostry opuszczają Bełżyce, ksiądz i opiekunowie nie podejmują się dalszego utrzymywania przedszkola i następuje przerwa w jego działalności.

 

Wznowienie działalności przedszkola nastąpiło w roku 1948 jako placówki 2- oddziałowej mieszczącej się w budynku przy ulicy Lubelskiej 54- obecnie budynek Banku Spółdzielczego.  Cieszyło się ono dużą popularnością w środowisku lokalnym.

W roku 1965 placówka została przeniesiona do domu przy ulicy Lubelskiej, którego właścicielami są Państwo Dobrowolscy.

W roku 1972 przedszkole przeniesiono do budynku zakupionego od Państwa Zielińskich, mieszczącego się przy ulicy Milenijnej. W budynku tym  funkcjonowały dwa oddziały: jeden dla dzieci trzy i cztero-letnich, drugi dla dzieci pięcioletnich. W tym czasie do przedszkola nie uczęszczały dzieci sześcioletnie, które objęto przygotowaniem przedszkolnym przez szkoły. Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców, w roku 1976 władze miasta oddały do użytku przedszkola dobudowane skrzydło. Mieściły się tam dwa oddziały trzydziestoosobowe, kancelaria, kuchnia, łazienki i szatnia. Ze względu na rosnące  zainteresowanie wychowaniem przedszkolnym, podjęto decyzję o utworzeniu  kolejnego  oddziału,   który   mieścił  się   przy  ulicy Rzecznej w budynku Państwa Kamińskich. W tym czasie działalność przedszkola wspierała istniejąca w Bełżycach Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz”. W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę nowego budynku przedszkola, który oddano do użytku publicznego w styczniu 1987 roku.   Funkcjonowało   tam   pięć   oddziałów   przedszkolnych  dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Nowy budynek to typowa placówka wychowania przedszkolnego, którego wyposażenie odpowiada wymogom oświatowym. W roku 1991 dzieci sześcioletnie znajdujące się dotychczas pod opieką szkoły podstawowej przechodzą do przedszkola, tym samym liczba oddziałów zwiększa się do dziewięciu.

 

Obecne  przedszkole  nosi nazwę: Przedszkole Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach i mieści się przy ulicy Bychawskiej 15. Przedszkole  ma duże i słoneczne sale zajęć oraz ogród z różnorodnym ukształtowaniem terenu. Jest placówką nowoczesną,  przyjazną   dzieciom,  przygotowującą  je  do   podjęcia  nauki w szkole. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości. Dzieci nabywają umiejętności, sprawności i wiedzę, rozwijają zainteresowania i zdolności. Przedszkole uwzględnia w swych działaniach potrzeby środowiska, bierze czynny udział w życiu kulturalnym  naszego miasta. Rodzice wspierają nasze działania i są współautorami życia przedszkolnej społeczności.

 

 

Kadra kierownicza przedszkola na przestrzeni lat:

 

 

 

1919 - 1945 ks. Stanisław Siennicki

 

1948 - 1951 Krystyna Zielińska

 

1951- 1955 Henryka Kamola

 

1955 - 1973 Janina Ciekot

 

1973 - 1975 Krystyna Żarnowska

 

1975 - 1984 Irena Wilczyńska

 

1984 - 2002 Alina Kozińska

 

2002 - 2013 Anastazja Dorota Minik

 

2013 - Jolanta Barszcz-Skowronek

 

 

 

Informacja opracowana na podstawie

Informatora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach 1919 - 2009

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )