Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Religia

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY W PRZEDSZKOLU

Zadania katechezy wynikające
z DOK

Cele katechetyczne

Zadania nauki religii

Treści

Rozwijanie poznania wiary

„W okresie dzieciń­stwa proces katechi­za­cji będzie miał charak­ter wychowaw­czy, zwracający uwagę na rozwój tych wartości ludzkich, które stano­wią pod­stawę antropo­logiczną życia wiary, jak zmysł ufności, dar­mowości, daru
z sie­bie, prośby, rados­nego uczestnictwa” (DOK 178). Cele te będą realizowane poprzez:

1. Zapoczątkowanie pierwszej socjalizacji umożliwiającej po­zna­wanie oraz rozu­mienie siebie i świata w świe­tle Bożego objawienia;

2. Zapoczątkowanie inspirowanego wiarą wychowania ludz­kiego i chrześcijań­skiego w rodzinie, przedszkolu i Koś­ciele (odkrywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i we wspólnocie Koś­cioła);

3. Nabywanie umie­jęt­ności wyrażania w znakach własnej reli­gijności;

1. Odkrywać świat jako dar Boga dla ludzi;

2. Odkrywać istotę więzów łączących Boga z człowiekiem (miłość);

3. Wprowadzać

w odkrywanie tajem­nicy Boga (obraz Bo­ga);

4. Odkrywać powo­dy, dla których win­no się trwać w łącz­ności

z Bogiem;

5. Nauczyć sposo­bów nawiązywania kontaktu z Bo­giem;

6. Poznawać źródło świata wartości i obo­wiązujących w życiu norm;

1. Związki Boga ze światem i z człowiekiem objawione na kartach Pisma Świętego;

2. Zasadność dochowywania Bogu wierności w codziennym życiu;

 

 

4. Religijne wyjaśnia­nie zdobywanych doświadczeń;

5. Wprowadzanie w rzeczywistość nie­mate­rialną;

6. Odkrywanie Boga jako osoby;

7. Odkrywanie Boga jako dawcy świata

i życia;

8. Odkrywanie przy­dzielonego przez Boga miejsca

w świecie;

7. Przywoływać do­świadczenia uświada­mia­jące istnienie rze­czy­wistości niema­terialnej;

8. Nazywać i inter­pre­tować rzeczywi­stość niematerialną;

9. Wprowadzać poję­cia Boga jako faktycz­nej istoty niematerial­nej;

10. Wyjaśniać praw­dę o możliwościach na­wią­zywania kontaktu z Bogiem;

11. Wskazywać na obecność Boga w ży­ciu ludzi;

12. Uczyć możli­wości wyrażania zaufa­nia Bogu;

3. Przekazane w Biblii podsta­wowe prawdy wiary o:

– Bogu Stwórcy i Dawcy stwo­rzonego świata;

– Bogu przyjaznym i obdaro­wującym ludzi;

– Bogu przychodzącym do ludzi i utrzymującym z nimi osobowy kontakt;

– Bogu zawierającym z ludźmi w udzielanym im chrzcie nowe przymierze;

– potrzebie i sposobach nawią­zywania z Bogiem kontaktu;

Wychowanie liturgiczne

i nauczanie modlitwy

9. Uczenie rozumie­nia istoty modlitwy;

10. Uczenie modli­twy;

11. Wprowadzanie

w rozumienie pod­stawo­wych znaków

i czyn­ności liturgicz­nych;

12. Uczenie wykony­wania podstawowych znaków religijnych;

13. Wprowadzanie do uczestnictwa w litur­gii;

13. Podawać moty­wy uczenia się mo­dli­twy i udziału w liturgii;

4. Człowiek jako istota cieles­no-duchowa nawiązuje kontakt z Bogiem. Ponadto konkretny­mi znakami wyraża swą re­ligij­ność;

5. Modlitwa i liturgia szcze­gól­nymi znakami okazywania Bogu swej czci i przywiąza­nia;

6. Modlitwa i liturgia umożli­wiają okazywanie Bogu wdzię­czności za Jego dary,

w tym za zjednoczenie z Nim;

Formacja moralna

14. Wprowadzanie do procesów socjalizacji religijnych motywów postępowania;

15. Uświadamianie potrzeby rozwijania własnej dojrzałości;

16. Tworzenie oparte­go na wierze systemu wartości;

14. Formułować czer­pane z wiary moty­wy postępowa­nia: przede wszystkim przy­kazanie miłości oraz związek

z Bo­giem zapoczątko­wa­ny w chrzcie;

 

7. Fundamentem moralności chrześcijańskiej jest związek

z Bogiem zapoczątkowany

w chrzcie;

8. Moralność chrześcijańska, której uczy Jezus, najpełniej wyraża się w miłości;

 

Wychowanie do życia we wspólnocie

17. Odkrywanie po­trzeby stawania się odpowiedzialnym za innych;

18. Poznawanie Bo­że­go zamiaru, by ludzie wzajemnie sobie po­magali;

19. Rozwijanie umie­jętności poznawania prawdy o sobie i in­nych ludziach;

20. Uświadamianie motywów, dla któ­rych wierzący przy­znaje innym te same prawa, którymi sam się w życiu kieruje;

21. Rozpoznawanie

w społeczności wie­rzą­cych – Kościele znaku życia wiarą.

 

15. Wyjaśniać powo­dy (motywy), dla których wszyscy mają przed Bogiem równe prawa;

16. Uczyć konkret­nych form bycia we wspól­nocie i przejmo­wania na siebie wyni­ka­jących z tego obo­wiąz­ków;

17. Rozwijać świa­do­mość odpowiedzial­noś­ci za religijny roz­wój wspólnoty;

18. Wprowadzać

w życie wspólnoty wie­rzą­cych – w życie religijne Kościoła.

 

9. Człowiek z woli Boga żyje wespół z innymi;

10. Przed Bogiem wszyscy są sobie równi;

11. Bóg oczekuje, że ludzie żyjąc razem będą się wzajem­nie wspierać w stawaniu się bar­dziej dojrzałymi;

12. Bóg daje ludziom prawo ułatwiające im poszanowanie praw osobistych i wspólnoty;

13. Prawo Boże przyznające wszystkim ludziom te same prawa domaga się rozwijania miłości;

14. Obowiązek przestrzegania prawa Bożego wypływa

z chrztu;

15. Życie wspólnoty religijnej koncentruje się i wyraża

w życiu Kościoła.

DYREKTORIUM KATECHETYCZNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

O NAUCZANIU KATECHEZY:

 

NADRZĘDNYM CELEM KATECHEZY, KTÓREMU PODPORZĄDKOWANE SĄ WSZYSTKIE POZOSTAŁE, JEST NIE TYLKO SPOTKANIE Z JEZUSEM, ALE ZJEDNOCZENIE, A NAWET GŁĘBOKA Z NIM ZAŻYŁOŚĆ.

 

ZADANIA KATECHEZY:

- rozwijanie poznania wiary

- wychowanie liturgiczne

- formacja moralna

- nauczanie modlitwy

- wychowanie do życia wspólnotowego

- wprowadzenie do misji

 

GŁÓWNE ŹRÓDŁO KATECHEZY :

- Słowo Boże zawarte w świętej Tradycji i Piśmie Świętym  

 

MIEJSCAMI, W KTÓRYCH MOŻNA ODNALEŹĆ SŁOWO BOŻE:

- zmysł wiary Ludu Bożego pod przewodnictwem nauczającego autorytatywnie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła;

- liturgia;

- życie Kościoła, jego historia, a zwłaszcza świadectwo złożone przez świętych;

- refleksja teologiczna;

- autentyczne wartości religijne i moralne w społeczności ludzkiej i w różnych kulturach.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )