Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Rekrutacja do przedszkola

26/06/2017 Informacja o ilości wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2017/18

 

Informacja o ilości wolnych miejsc

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

na rok szkolny 2017/18

 

Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach informuje,

że dysponuje 14 wolnymi miejscami

w przedszkolu na rok szkolny 2017/18,

o które mogą ubiegać się zainteresowani Rodzice.

 

od dnia  27 czerwca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

 

 

Ogółem przedszkole posiada 200 miejsc

dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

 

Zapraszamy:)

1/06/2017 Informacja o ilości wolnych miejsc

 

Informacja o ilości wolnych miejsc

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

na rok szkolny 2017/18

 

Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach informuje,

że dysponuje 17 wolnymi miejscami

w przedszkolu na rok szkolny 2017/18,

o które mogą ubiegać się zainteresowani Rodzice

w procesie rekrutacji uzupełniającej w okresie

 

od dnia  2 czerwca 2017 roku do dnia 8 czerwca 2017 roku.

 

 

Ogółem przedszkole posiada 200 miejsc

dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Wolę uczęszczania do przedszkola potwierdzili Rodzice 183 dzieci.

 

W związku z powyższym posiadamy 17 wolnych miejsc.

 

Zapraszamy:)

 

 

Informacja o ilości wolnych miejsc w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach na rok szkolny 2017/18

Informacja o ilości wolnych miejsc

w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach

na rok szkolny 2017/18

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach informuje,

że dysponuje 80 wolnymi miejscami

w przedszkolu na rok szkolny 2017/18,

o które mogą ubiegać się zainteresowani Rodzice

w procesie rekrutacji w okresie

od dnia 25 kwietnia do dnia 12 maja 2017 roku.

 

 

Ogółem przedszkole posiada 200 miejsc

dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej

potwierdziło 120 rodziców.

 

W związku z powyższym posiadamy 80 wolnych miejsc.

 

 

Zapraszamy:)

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie  kryteriów dołącza się do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, są to:

 

 1.      Oświadczenia o spełnianiu kryteriów

2.       Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 ze zm.)

3.       Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4.       Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r. poz. 135 ze zm.

 

 

Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu wystawionego  przez właściwy organ lub podmiot.

Dokumenty te mogą być składane także w postaci  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

 

Przedszkole przyjmuje tylko kompletne wnioski

 

Harmonogram rekrutacji w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach na rok szkolny 2017/18

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce

 

 

L.p.

 

 

 

Czynności rekrutacyjne

 

 

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Od 18/04/2017 do 24/04/2017

w godz. 7.30 – 15.30

……………………………..

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 25/04/2017  od godz. 7.30

do 12/05/2017  do godz. 15.00

 

 

od 2/06/2017 od  godz. 7.30

do 8/06/2017 godz. 15.00

 

 

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 16/05/2017  do 17/05/2017

 

 

 

 

W dniu 9/06/2017

 

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18/05/2017 o godz. 12.00

 

12/06/2017 o godz. 12.00

 

 

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

 

od 22/05/2017 od godz. 8.00

do 31/05/2017 do godz. 15.00

od 13/06/2017  godz. 8.00

do 23/06/2017 godz. 15.00

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

1/06/2017 godz. 12.00

 

26/06/2017   o godz. 12.00

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

pdf20-04-2017[ Pobierz ]
182 kB

Załącznik nr 1 - oświadczenie o uczęszczaniu starszego dziecka do przedszkola

pdf20-04-2017[ Pobierz ]
144 kB

Załącznik nr 2 - oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

pdf20-04-2017[ Pobierz ]
193 kB

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

pdf20-04-2017[ Pobierz ]
164 kB

Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Bełżyc z dnia 14 kwietnia 2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

pdf20-04-2017[ Pobierz ]
223 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach na rok szkolny 2017/18 

pdf20-04-2017[ Pobierz ]
366 kB
Zapraszamy na "Dni otwarte" w naszym przedszkolu

                                     Szanowni Państwo Rodzice kandydatów na przedszkolaków

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa Rodziców wraz z Dziećmi

 

na "Dni otwarte" w naszym przedszkolu,

 

 

które będą trwały w dniach

 

 

od 13 marca do 6 kwietnia (od poniedziałku do czwartku)

w godzinach 15.30 - 16.30 w sali gr. III

 

                                         Prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

 

 

 

 

                                                                                         Jolanta Barszcz-Skowronek

Informacja o wolnych miejscach w naszym przedszkolu

Szanowni Państwo

 

informuję, że na dzień 20 lutego 2017 roku nasze przedszkole posiada 2 wolne miejsca:

 

 • w gr. V - dzieci 6-letnie - 1 miejsce 
 • w gr. VII - dzieci 5-letnie - 1 miejsce

 

Zainteresowanych Rodziców/opiekunów prawnych

zapraszam po więcej informacji do naszego przedszkola codziennie w godz. 7.30 - 15.30. 

Informacje telefoniczne pod numerem telefonu: 81 517 20 85.

 

Wszystkie dokumenty do pobrania w anonsie poniżej.

 

Oferujemy szeroką gamę zajęć wspierających rozwój dzieci: logopeda, psycholog, pedagog, terapia pedagogiczna, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa, język angielski. Wszystkie te zajęcia są uzupełnieniem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i są bezpłatne dla wszystkich dzieci.

 

Dla dzieci chętnych organizowane są bezpłatne zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania: koło wokalno-muzyczne, koło plastyczne, koło matematyczne, akademia piłkarska, zajęcia z języka angielskiego, koło przyrodnicze, koło kulinarne.

 

W przedszkolu realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W zespołach wczesnego wspomagania z dziećmi pracują w/w specjaliści a także i oligofrenopedagog.

 

Przedszkole realizuje zalecenia wynikające z orzeczeń poradni o kształceniu specjalnym, poprzez organizację zajęć rewalidacyjnych,  indywidualnych i grupowych, prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych przez przedszkole. Przedszkole zatrudnia nauczyciela wspomagającego.

 

Istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci spoza gminy Bełżyce

 

 

 

                                                                                                             Jolanta Barszcz-Skowronek

 

 

 

 

Informacje nt. rekrutacji do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach na rok szkolny 2016/17

Szanowni Państwo

 

Dokumentacja związana z rekrutacją dzieci do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach na rok szkolny 2016/17

 

 

opis dokumentutypdata

Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce

pdf25-02-2016[ Pobierz ]
202 kB

Załącznik Nr 1. Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata

pdf25-02-2016[ Pobierz ]
154 kB

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców 

pdf25-02-2016[ Pobierz ]
205 kB

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica samotnie wychowującego dziecko

pdf25-02-2016[ Pobierz ]
185 kB

Załącznik Nr 4. Oświadczenie o wielodzietności 

pdf26-02-2016[ Pobierz ]
166 kB

Regulamin rekrutacji

pdf02-03-2016[ Pobierz ]
283 kB

Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola 

pdf02-03-2016[ Pobierz ]
157 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach na rok szkolny 2016/15 - do pobrania tutaj 

pdf09-03-2016[ Pobierz ]
126 kB
Informacja o ilości wolnych miejsc w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach na rok szkolny 2016/17

 

Informacja o ilości wolnych miejsc

w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach

na rok szkolny 2016/17

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach informuje,

że dysponuje 6 wolnymi miejscami

w przedszkolu na rok szkolny 2016/17,

o które mogą ubiegać się zainteresowani Rodzice

w procesie rekrutacji uzupełniającej w okresie

 

od dnia  28 czerwca 2016 roku do dnia 25 sierpnia  2016 roku.

 

 

Ogółem przedszkole posiada 200 miejsc

dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Wolę uczęszczania do przedszkola potwierdzili Rodzice dla 194 dzieci.

 

W związku z powyższym posiadamy 6 wolnych miejsc.

 

Zapraszamy:)

 

Ogłoszenie - zebranie organizacyjno-informacyjne dla nowoprzyjętych dzieci

Szanowni Państwo

 

W przedszkolu wywieszona jest lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2016/17

w postępowaniu uzupełniającym.

Bardzo prosimy Rodziców dzieci zakwalifikowanych

o zgłaszanie się do przedszkola od poniedziałku 13 czerwca celem podpisania umów.

 

Decyzją organu prowadzącego, od dnia 1 września 2016 roku, w przedszkolu będzie utworzona 8 grupa, w związku z tym posiadamy jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku 3 - 6 lat (w szczególnie uzasadnionych sytuacjach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku).

 

Oferujemy szeroką gamę zajęć wspierających rozwój dzieci: logopeda, psycholog, pedagog, terapia pedagogiczna, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa, język angielski. Wszystkie te zajęcia są uzupełnieniem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i są bezpłatne dla wszystkich dzieci.

 

Dla dzieci chętnych organizowane są bezpłatne zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania: koło wokalno-muzyczne, koło plastyczne, koło teatralne, fitness dla przedszkolaków, zajęcia z języka angielskiego. 

 

W przedszkolu realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej). W zespołach wczesnego wspomagania dzieci pracują w/w specjaliści a także fizjoterapeuta i oligofrenopedagog.

 

Przedszkole realizuje zalecenia wynikające z orzeczeń poradni o kształceniu specjalnym, poprzez organizację zajęć wspomagających indywidualnych i grupowych prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych przez przedszkole.

 

 

Zapraszam

na zebranie organizacyjno-informacyjne Rodziców dzieci,

które będą uczęszczały do naszej placówki od dnia 1 września 2016 roku

w dniu 20 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.00

 

 

 

                                                                                           Jolanta Barszcz-Skowronek

                                                                                     dyrektor

 

 

16 maja 2016 Informacja o ilości wolnych miejsc

Informacja o ilości wolnych miejsc

w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach

na rok szkolny 2016/17

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach informuje,

że dysponuje 10 wolnymi miejscami

w przedszkolu na rok szkolny 2016/17,

o które mogą ubiegać się zainteresowani Rodzice

w procesie rekrutacji uzupełniającej w okresie

 

od dnia 17 maja do dnia 1 czerwca 2016 roku.

 

 

Ogółem przedszkole posiada 175 miejsc

dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Wolę uczęszczania do przedszkola potwierdzili Rodzice dla 165 dzieci.

 

W związku z powyższym posiadamy 10 wolnych miejsc.

 

Zapraszamy:)

Przypomnienie - podpisywanie umów

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

Przypominam, że w dniu 13 maja 2016 roku o godz. 15.00

upływa termin podpisywania umów na świadczenie usług przedszkolnych w roku szkolnym 2016/17.

 

Niepodpisanie umowy skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

 

 

 

                                                                             Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Zaproszenie na zajęcia adaptacyjne dla kandydatów na przedszkolaków

Szanowni Państwo 

 

serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne kandydatów na przedszkolaków

 w godzinach od 15.10 do 16.40 w następujących dniach:

 

 • 15 marca (wtorek) 
 • 16 marca (środa)
 • 17 marca (czwartek)
 • 22 marca (wtorek)
 • 30 marca (środa)
 • 31 marca (czwartek)
 • 4 kwietnia (poniedziałek)

 

Bardzo proszę o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

 

 

                                                                                           Jolanta Barszcz-Skowronek

                                                                                             dyrektor 

Informacja o ilości wolnych miejsc w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach na rok szkolny 2016/17

 

Informacja o ilości wolnych miejsc

w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach

na rok szkolny 2016/17

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach informuje,

że dysponuje 47 wolnymi miejscami

w przedszkolu na rok szkolny 2016/17,

o które mogą ubiegać się zainteresowani Rodzice

w procesie rekrutacji w okresie

od dnia 9 marca do dnia 31 marca 2016 roku.

 

 

Ogółem przedszkole posiada 175 miejsc

dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej

potwierdziło 128 rodziców.

 

W związku z powyższym posiadamy 47 wolnych miejsc.

 

 

Zapraszamy:)

Harmonogram rekrutacji w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/17 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce

 

przedstawiam Państwu harmonogram czynności rekrutacyjnych:

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2016

Burmistrza Bełżyc z dnia 20 stycznia 2016 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

L.p.

 

 

Czynności rekrutacyjne

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Od 29/02/2016   do 7/03/2016 w godz. 7.30 – 15.30

 

…………………………………...................................

 

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 09 marca 2016 r. godz. 8.00

do 31 marca 2016 r. godz. 15.00

 

 

 

 

od 17 maja 2016 r.  godz. 8.00

do 01 czerwca 2016 r. godz. 15.00

 

 

 

 

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t  ust. 7 Ustawy z dnia 7 września1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.).

 

 

od 1 kwietnia 2016 do 06 kwietnia 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2 czerwca 2016 do 07 czerwca 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

20 kwietnia 2016  godz. 09.00

 

 

 

08 czerwca 2016 r.  godz. 15.00

 

 

 

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

 

 

od 25 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00

do 13 maja 2016 r.  do godz. 15.00

 

 

 

od 13czerwca 2016 r.  godz. 8.00

do 27 czerwca 2016 r. godz. 15.00

 

 

 

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

16 maja 2016 r.  do godz. 15.00

 

 

 

30 czerwca 2016 r.  o godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

Adaptacja do przedszkola

Proces adaptacji dzieci nowoprzyjętych do przedszkola jest sprawą niezwykle istotną.

 

Gdy zapada decyzja o wysłaniu dziecka do przedszkola, często zastanawiamy się, czy zrobiliśmy wszystko, by dobrze go przygotować do czekających go przeżyć. Warto już wcześniej popracować nad niektórymi umiejętnościami jak radzenie sobie z samoobsługą (jedzenie, ubieranie, mycie, korzystanie z ubikacji itp.), zabawa z rówieśnikami, zgłaszanie swoich potrzeb. Dobrze jest, aby dziecko wiedziało, że to, co Pani mówi, zwracając się do całej grupy dzieci, dotyczy także jego.

 

Aby pomóc dziecku w pierwszych trudnych dniach pobytu w przedszkolu

 

Rodzicu :

 

  • Dziecko wcześniej powinno widzieć przedszkole
  • Dziecko powinno z rodzicami dokonać zakupów do przedszkola.
  • Jeżeli do tej pory dziecko nie rozstawało się z rodzicami powinna być zostawione u dziadków lub znajomych na kilka godzin, gdyż w przeciwnym razie przedszkole będzie mu się kojarzyło z pierwszym rozstaniem.
  • Ubranie dziecka musi być wygodne i nie może sprawiać kłopotów.
  • Ciesz się razem z dzieckiem, że następnego dnia idzie do przedszkola.
  • Nie obiecuj dziecku nagrody za to, że pójdzie do przedszkola.
  • Ciesz się cały ranek, że Twój trzylatek idzie do przedszkola.
  • Nie dokarmiaj dziecka przed śniadaniem, zjedzony przez niego w całości  posiłek, będzie powodem do radości i pochwał w grupie rówieśników. Decyzji dotyczących jedzenia nie powinno się podejmować za dziecko.
  • Pozwól zabrać swojemu trzylatkowi z domu ulubioną przytulankę, maskotkę, lub zabawkę.
  • Pomóż dziecku rozebrać się, zwróć uwagę na jego ubranie i gdzie je zostawisz.
  • By dziecko nie czuło się bezradnie - zachęcaj do samodzielności.
  • Przestrzegaj godziny przyprowadzania dziecka do przedszkola (śniadanie), bo smutno będzie mu siedzieć samemu przy stoliku.
  • Pożegnanie w szatni powinno być krótkie: uśmiech-buziak i pa-pa.
  • Jeżeli bardzo chcesz to do sali wejdź tylko na chwileczkę oszczędzisz żalu i smutku innym dzieciom.
  • Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu, gdy raz ulegniesz będzie coraz trudniej. Twój Maluszek łzami wymusi kolejny powrót do domu.
  • Jeżeli rozstanie z mamą jest bardzo bolesne trzylatek powinien do przedszkola przez pierwsze dni przychodzić z tatą.
  • Witaj swoje dziecko z uśmiechem, możesz mu podarować drobny prezencik mówiąc pozytywnie brzmiące zdanie: Teraz możemy iść do domu.
  • Nie wymagaj od dziecka by od razu pokochało cały personel.
  • Kontroluj się co mówisz obecności dziecka na temat sytuacji dotyczącej pobytu w przedszkolu.
  • Ewentualne pytania do nauczycielki kieruj na koniec pobytu dziecka w danym dniu.
  • Nie wywołuj dodatkowego stresu wymuszając na dziecku by po przyjściu do domu natychmiast opowiadało o przedszkolu. Samo zacznie opowiadać w odpowiednim momencie.
Będę mamą/tatą przedszkolaka

DROGA MAMO, DROGI TATO!

Twoje dziecko już od 1 września zacznie uczęszczać do przedszkola. To będzie wielka chwila dla niego, ale i dla Ciebie, wielkie przeżycie, a nawet stres. W domu, w znanym otoczeniu, czuje się ono pewnie i bezpiecznie, a przedszkole może napełniać je strachem. Nieraz większy lęk o swoje pociechy przeżywają rodzice. Dlatego też przygotowaliśmy tę broszurkę, w której opisujemy, jak w miarę bezboleśnie przejść okres adaptacji dziecka do warunków przedszkola.

 

Prosimy, skorzystajcie z naszych rad i wskazówek, a na pewno będzie łatwiej Wam i dziecku przeżyć dramat rozstania.

RADA 1

PRZYGOTUJ SAMĄ/ SAMEGO SIEBIE

Jeśli chcecie, by wasz maluch awansował na przedszkolaka, powinniście, powinniście przede wszystkim przygotować do tego ... siebie samych!

Rodzice powinni być przekonani, że takie rozwiązanie będzie najlepsze, zarówno dla nich, jak i dla dziecka. Decyzja powinna być podjęta raz, a później konsekwentnie realizowana. Dziecko nie może widzieć na Waszej twarzy wahania, nie powinniście też przy nim dyskutować, czy dane przedszkole jest dobre, czy złe. Wątpliwości, które zasiejecie w jego umyśle, obrócą się potem przeciwko Wam. Uwierzcie, nawet gdy malec bawi się w swoim pokoju i tak słyszy, o czym rozmawiają dorośli. Najlepiej pójście do przedszkola traktować jako oczywistość. Mama i tata chodzą do pracy, starsze dziecko do szkoły, a młodsze do przedszkola. Teraz podjętej decyzji należy się konsekwentnie trzymać, tłumacząc dziecku, że takie jest po prostu życie.

RADA 2

OPOWIEDZ O PRZEDSZKOLU

Wyjaśnij dziecku, kto będzie je odprowadzał, kto odbierał, opowiedz, co tam będzie robiło, zapewnij, że pozna w przedszkolu kolegów, nauczy się ciekawych rzeczy. Przychodź z dzieckiem na planowane spotkania w przedszkolu, niech obejrzy przedszkole, pozna swoja panią, kolegów - razem będzie im raźniej. Absolutnie nie strasz go mówiąc "w przedszkolu nauczą cię grzeczności", nie przypominaj co chwilę: "jak zostaniesz przedszkolakiem, będziesz musiał ...". Podobne uwagi zniechęcają dziecko do przedszkola, wywołują niepotrzebny stres. Lepiej, by dziecko miało wrażenie, że "awansuje na przedszkolaka", co oznacza: "teraz jesteś już duży". Odwołuj się do pochwał typu: "założyłeś spodnie sam, zupełnie jak prawdziwy przedszkolak". PAMIĘTAJ! Dobre nastawienie to połowa sukcesu!!!

 

 RADA 3

NAUCZ MALCA SAMODZIELNOŚCI

Do tej pory pomagaliście dziecku podczas mycia, ubierania się, jedzenia, być może nawet wyręczaliście je w tym. Aby pobyt w przedszkolu nie był zbyt dużym stresem dla dziecka, powinno ono choć trochę radzić sobie samo w łazience i przy stole. Jest jeszcze trochę czasu, poćwiczcie więc z nim w domu samodzielne jedzenie, picie z kubka, ubieranie się, mycie rąk, niech przynajmniej samo zacznie działać. Na pierwsze przedszkolne tygodnie dobierz ubranka, które łatwo się zdejmują i spodenki z gumką, bluzki wciągane przez głowę (nie za ciasne), kapcie na rzepy lub zamek (bez sznurowadeł).

Pozwólcie też dziecku samodzielnie wybrać i kupić kapcie, piżamkę, worek, poduszkę i powłoczkę na nią, co pozwoli bardziej emocjonalnie związać się z przedszkolem.

 

 

TYLE W CZASIE WAKACJI ale NADEJDZIE 1 WRZEŚNIA

RADA 4

ROZŁĄKA JEST NIEUNIKNIONA

Nie przychodźcie do przedszkola w ostatnim momencie. Lepiej mieć czas na spokojne towarzyszenie malcowi w szatni. Nie wprowadzajcie atmosfery pośpiechu i nerwowości. Potem czule, lecz stanowczo i konsekwentnie pożegnajcie się i wyjdźcie. Łzy przy rozstaniu z mamą są naturalne. Dziecko nie ma poczucia czasu i Wasze obietnice, że wrócicie po południu, mogą na początku niewiele dla niego znaczyć. Nie pytajcie też: "Czy mogę już iść?", "Już idę, dobrze?", bo co zrobicie, jeśli zdecydowanie powie "NIE!". Czy zmienicie swoja decyzję powodując tylko mętlik w głowie malucha?

Jeśli mimo upływu czasu bardzo mamo cierpisz przy rozstaniu z dzieckiem lepiej, by przyprowadzał je tata. Pamiętaj też, że najgorsze są poniedziałki. W kolejnych dniach dziecięcy protest nieco się wycisza, by w następny poniedziałek pojawić się z nową siłą.

RADA 5

NA POCZĄTEK MAŁE DAWKI

Jeśli to możliwe, w pierwszych dniach odbierajcie dziecko po obiedzie. Nie chodzi tylko o skrócenie rozłąki, ale również o to, że małe dziecko szybko się męczy, zwłaszcza wtedy, gdy ma dużo nowych wrażeń i doświadczeń. Do tak dużej zmiany warto więc przyzwyczajać przedszkolaka powoli.

UWAGA!  Nie spóźniajcie się z odbieraniem dziecka. Jeśli obiecaliście, że przyjdziecie po obiedzie - dotrzymajcie słowa.

RADA 6

UKOCHANA MASKOTKA

Dziecku będzie raźniej, jeśli weźmie z domu ukochanego misia lub zabawkę, wsuń mu do kieszeni malutkiego krasnoludka (Uwaga! Może się zgubić!). Wystarczy, że malec będzie miał przy sobie coś, co pachnie mamą i tatą.

RADA 7

WIĘCEJ MIŁOŚCI !!!

W pierwszych przedszkolnych dniach poświęcić dziecku więcej czasu niż zwykle. Pytaj nie tylko o to, czy zjadło zupę i drugie danie, lecz także o to, jak sobie daje radę w nowej sytuacji, co dzieje się w przedszkolu, czego się nauczył, czy ma już kolegę lub koleżankę, jak ma na imię jego pani.

I NAJWAŻNIEJSZE: CZĘSTO JE PRZYTULAJ!

RADA 8

BĄDŹ W BLISKIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELKĄ

Rozmawiaj z nauczycielką o dziecku, jeśli coś Cię niepokoi lub z czegoś się cieszysz. Pani powie Ci, jak dziecko sprawuje się w ciągu dnia.

Zdarza się, że w pierwszych dniach dziecko nie pozostawia na nauczycielce "suchej nitki" lub fantazjuje na temat przedszkola. Przyczyny - rozczarowanie, że pani wzięła na kolana innego malca, że zbyt szybko nie zareagowała na prośbę dziecka. Postaraj się uważnie je wysłuchać, bez komentarzy i pouczania. Rozmawiaj o tym z nauczycielką, pomoże Ci ustalić przyczynę antypatii i odpowiednio temu zaradzić.

RADA 9

JEŚLI ZNÓW SIUSIA W MAJTKI

Zdarza się, że w pierwszych tygodniach dziecko moczy się. Przyczyny mogą być błahe:

 • dziecko było pochłonięte zabawą,
 • nie dało sobie rady z odpięciem spodni;
 • krępowało się poprosić nauczycielkę o pomoc.

Bywa, że jest to objaw lęku i niepewności. Mokre majtki to sposób, by mama i pani poświęciły mu więcej uwagi. Naturalnie nie robi tego świadomie. Nie krzycz więc na dziecko i nie zawstydzaj go. Okazuj za to dużo czułości i troski. Na wypadek "wpadki" daj maluchowi zapasową bieliznę.

 

RADA 10 i OSTATNIA

Jeśli dziecko mimo wszystko bardzo przezywa rozstanie, jeśli nie chce chodzić do przedszkola, nie poddawaj się, nie zostawiaj go w domu tylko dlatego, że płacze, że wyrywa się na ulicy, gdy zobaczy przedszkole, nie przyprowadzaj, a zaraz zabieraj do domu, bo wpada w histerię. Jeśli takie sytuacje będą się powtarzać, ryzykujesz, że dziecko zawsze wykorzysta twoją słabość ze szkoda dla siebie. Wielu rodziców mówi wtedy "może za miesiąc, może za rok".

Na pewno dziecku trudno jest zaadaptować się do nowej sytuacji. Ale warto sobie zdać sprawę, że tego rodzaju próby jeszcze wielokrotnie czekają je w życiu. Pójście do nowej szkoły, egzamin, praca - wszystko to są sytuacje stresujące, z którymi trzeba sobie dawać radę.

 

Rady nasze należy czytać często (bez przesady oczywiście) i stosować. Wtedy będą skuteczne, ale oto rada najważniejsza:

 

JEŚLI POCZUJESZ, ŻE NIC Z TEGO, ŻE CHYBA NIGDY NIE PRZYZWYCZAISZ SIĘ DO PRZEDSZKOLA, POMYŚL:

JUTRO BĘDZIE LEPIEJ ! 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )