Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach

Regulamin Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach

Regulamin Rady Rodziców

Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

                                                            § 1.

 

Rada  Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Bełżycach.

                                                  

                                                           § 2.

 

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 Ustawy o Systemie Oświaty z                 dnia 07.09.1991 r ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póź. zm.), Statutu Przedszkola.

 

                                                            § 3.

 

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną , Organem Prowadzącym oraz Organem Nadzorującym  placówkę .

 

                                                            §  4.

 

 1. Rada powinna liczyć  co najmniej tylu członków, ile jest oddziałów  w Przedszkolu
 2. Kadencja Rady  trwa 1 rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach , jeżeli w czasie kadencji , ze składu Rady ubędzie więcej niż 1 / 3 członków  , dopuszcza się  zorganizowanie wyborów uzupełniających  skład Rady
 4. Decyzję o przeprowadzeniu  wyborów uzupełniających podejmuje Rada w glosowaniu jawnym.

 

Cele i zadania Rady Rodziców

 

                                                            § 5

 

Zadaniem Rodziców jest :

 

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym , wychowawczym i dydaktycznym
 2. Wspierania działalności opiekuńczej przedszkola , zwłaszcza  w dziedzinie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dzieci  znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej
 3. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajanie potrzeb dzieci
 4. Pomoc w doskonaleniu organizacji warunków pracy przedszkola.
 5. Pomoc organizacyjna i finansowa w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów  przedszkolnych
 6. Wspieranie działalności kulturalnej , artystycznej sportowej dzieci
 7. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków  finansowych
 8. Zachęcanie rodziców do wykonywania prac społecznych na rzecz przedszkola w formie  pomocy przy remontach   , naprawach urządzeń itp.
 9. Prezentowanie rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola informacji na temat udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców

10. Prezentowanie Dyrektorowi , Radzie Pedagogicznej  opinii  rodziców na temat istotnych spraw dotyczących funkcjonowania przedszkola

11. Współpraca z Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną w zakresie planowania i organizowania pracy przedszkola , a w szczególności opiniowania dokumentów związanych z wychowaniem i opieką dzieci.

 

Rozdział II

 

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

§ 6

 

 1. Członkowie Rady Rodziców są powoływani na pierwszym w danym roku szkolnym, zebraniu ogólnym rodziców wchodzących w skład Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci każdego oddziału.
 2. Rada składa się z 7 do 10 osób, przy czym co najmniej po jednej osobie z każdej Rady Oddziałowej.
 3. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
 4. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym lub Dyrektor przedszkola, jako Przewodniczący zebrania. W celu przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie trzech osób. Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu następnie zbiera i podlicza głosy. Na wniosek rodziców możliwe jest przeprowadzenie głosowania jawnego przez podniesienie ręki. Wówczas obowiązkiem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowością głosowania i liczenia głosów.
 5. Z głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół który następnie podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 6. Wybór członków Rady następuje zwykłą większością głosów. 

 

§  7

 

 1. Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera spośród swoich członków, w głosowaniu jawnym :
 • Prezydium Rady
 • Komisję Rewizyjną Rady

 

 1. W skład Prezydium wchodzą :
 • Przewodniczący
 • Wiceprzewodniczący
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • 1-2 członków (fakultatywnie, jeśli Rada podejmie taką uchwałę)

 

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą :
 • Przewodniczący Komisji
 • Sekretarz
 • 1-2 członków

 

§  8.

 

 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący.
 3. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 4. O terminie i miejscu zebrania zawiadamia się członków Rady poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców na co najmniej 7 dni przed zebraniem.
 5. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebrania nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
 6. Zebrania zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub Wiceprzewodniczący na wniosek poszczególnych Rad Oddziałowych lub Dyrektora.
 7. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 3-6, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Rad Oddziałowych. Zebrania Rady Oddziałowej może zwoływać również wychowawca danej grupy (oddziału).
 8. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych są podejmowane zwykłą większością głosów.
 9. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaroszone osoby.

10. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie :

 • indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady
 • propozycji członków Rady, bądź Dyrektora

11. Odstąpienie od udziału w Radzie Rodziców może nastąpić w drodze :

 • złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców  
 • odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów

 

§ 9

 

Członkowie Rady Rodziców  pełnią swoje funkcje honorowo.

 

 

 

Rozdział  III

 

Kompetencje Rady

 

§ 10

 

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:

q       ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r.

- art. 22a ust. 2b (wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)

- art. 22a ust. 2g (wnioskowanie zmian w odpowiednio zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania, a także szkolnym zestawie podręczników),

- art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2 (udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora),

- art. 56 ust. 2 (opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje),

- art. 54 (kompetencje rady rodziców),

- art. 64a ust. 2, 3 i 4 (kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły);

q       ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami, w szczególności:

- art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,

- art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

 

§ 11

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności :

 

1)     Uchwalenie w porozumieniu z rada pedagogiczną  programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci , realizowanego przez nauczycieli

2)     proponowanie wysokości dobrowolnej  rocznej składki rodziców  , będącej podstawą do zaplanowania dochodów w planie finansowym Rady

3)     Współudział w realizacji zadań ogólno przedszkolnych, w tym :

 • organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola
 • pomoc Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki w podnoszeniu jakości pracy
 • organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz Przedszkola
 • wzbogacanie wyposażenia przedszkola
 • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci

4)     Uchwalenie planu finansowego  Rady uwzględniającego  dochody i wydatki

5)     Uchwalenie regulaminu działalności lub zmian w regulaminie Rady

6)     Rada opiniuje projekt planu finansowego  składany przez Dyrektora Przedszkola

7)     Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Przedszkola do Dyrektora oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Przedszkolem.

8)     Opiniowanie możliwości podjęcia w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację.

9)     Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli.

10) Opiniowanie oceny dorobku nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

11) Wybór swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola.

12) Wybór swoich przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

13) Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

14) Wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez Regulamin Rady Rodziców, przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

 

Rozdział IV

 

Zadania i kompetencje organów i członków  Rady Rodziców

 

§ 12

 

 1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady między jej zebraniami.
 2. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców dzieci Przedszkola wobec Dyrektora, innych organów Przedszkola oraz na zewnątrz.
 3. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium, przy czym jednym z nich musi być Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 4. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach

i pracach Rady.

 

§ 13

           

 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest :

a)     kierowanie pracami Rady Rodziców i Prezydium Rady

b)     współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców w realizacji planu pracy Rady

c)     zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców

d)     opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola

e)     przekazywanie Dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności Przedszkola

 

 1. Zadaniem Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców jest :

a)     Współdziałanie z Przewodniczącym w wykonywanych przez niego zadaniach

b)     Przejmowanie obowiązków Przewodniczącego podczas jego nieobecności.

 1. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest :

a)     Odpowiada, gromadzi i przechowuje dokumentację Rady 

b)     Sporządza protokoły z posiedzeń Rady, Prezydium

c)     Załatwia sprawy administracyjne związane z działalnością Rady

 1. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest :

a)     odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę Rodziców

b)     sporządzanie dokumentacji księgowej Rady oraz bieżące kontrolowanie dokumentacji finansowej Rady.

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców jest :

a)     Dokonywanie na koniec roku szkolnego kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie Rady.

b)     Przedstawienie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli

c)     Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady

 

§ 14

 

Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi Rodziców  wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

Rozdział V

 

Posiedzenia   Rady

 

§ 15

 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym

     harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące

2. poza terminami ustalonymi w harmonogramie , posiedzenia Rady zwołuje

    Przewodniczący  , powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed

    terminem posiedzenia . W szczególnie uzasadnionych przypadkach

    przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym , bez zachowania

    7 – dniowego terminu

3. Posiedzenia mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1 / 3

    składu  Rady oraz na wniosek Dyrektora , Rady Pedagogicznej  lub

    Organu Prowadzącego , a także Nadzorującego placówkę .

 

§ 16

 

 1. Posiedzenia są  protokołowane
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady

 

 

                                                   Rozdział  VI

 

                                    Podejmowanie uchwał

 

§ 17

 

 1. Uchwały Rady   podejmowane  są zwykłą większością głosów, w głosowaniu

jawnym. 

 1. Uchwała Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści

zapada większością 2/3 głosów oddanych.

 1. Uchwały Rady są sporządzane i protokołowane przez Sekretarza Rady.

 

§ 18

 

Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły  w danym roku szkolnym

 

§ 19

 

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały

                                                                              

Rozdział VII

 

Zasady  działalności  finansowej Rady

 

§ 20

 

 1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz innych prawnie dopuszczalnych źródeł.
 2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady ustala się na  pierwszym zebraniu Rady.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej
 4. Rodzice wpłacają ustaloną składkę w terminie do końca października
 5. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady prowadzi Skarbnik Rady.
 6. Wpływy i wydatki z funduszu Rady są ewidencjonowane w księdze wpływów i wydatków Rady na dany rok szkolny. 
 7. Fundusze Rady mogą być przeznaczone na :

- zakup zabawek do przedszkola, wyposażenia przedszkola

- pomocy dydaktycznych   

- opłacenia koncertów , teatrzyków

- dofinansowania do teatrzyków, koncertów

- dofinansowania do imprez okolicznościowych

- zakup upominków dla dzieci

- finansowanie paczek okolicznościowych

- innych podjętych uchwałą Rady Rodziców

 1. Fundusze Rady przechowywane są na koncie bankowym. O formie i miejscu

założenia konta decyduje Rada w uchwale.

 1. Rada Rodziców ustala wysokość pogotowia kasowego, kwota ta przechowywana jest w kancelarii przedszkola. 

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia Końcowe

 

§ 21

 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką, w brzmieniu :

Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach

 

§ 22

 

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 

§ 23

 

Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75 % członków rady.

 

§ 24

 

Traci moc dotychczasowy Regulamin z dnia 18 września 2007 roku.

 

§ 25

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  uchwalenia na zebraniu Rady Rodziców w dniu 1 września 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Rodziców                               Dyrektor Przedszkola

       

 

              Grzegorz Kamiński                                           Anastazja Dorota Minik

Podstawa prawna funkcjonowania przedstawicielstwa rodziców w placówkach oświatowych

Podstawą prawną działalności rady rodziców w przedszkolu jest art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ((Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979). 

Jednolity tekst ustawy znajduje się na stronie: http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

 

 

 

Art. 53.  1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

2. W skład rad rodziców wchodzą:

1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2) w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3) w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.

 

 

 

Art. 54.   1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówkiorganu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniównauczycieli irodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektorszkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.

6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.

7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

8.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )