Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w BełżycachOferty pracy

Oferta pracy: sekretarz przedszkola

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

SEKRETARZ PRZEDSZKOLA

 

1. Miejsce pracy: Przedszkole Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach, ul. Bychawska 15.
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat (40 godzin tygodniowo).
3. Planowane zatrudnienie: po wyborze kandydata

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach pod adresem: ul Bychawska 15, 24-200 Bełżyce lub przesłać pocztą na adres przedszkola w terminie do dnia: 24.02.2020 r. do godz. 8.00.

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: sekretarz przedszkola

jpg12-02-2020[ Pobierz ]
376 kB

Wytworzył:Jolanta Barszcz-Skowronek2020-02-12
Udostępnił:admin2020-02-12 14:08:58
Zmodyfikował:admin2020-02-12 14:15:34
Oferta pracy na stanowisko: sekretarz przedszkola

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

SEKRETARZ PRZEDSZKOLA

 

1. Miejsce pracy: Przedszkole Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach, ul. Bychawska 15.
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat (40 godzin tygodniowo).
3. Planowane zatrudnienie: od 17 lutego 2020 r.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach pod adresem: ul Bychawska 15, 24-200 Bełżyce lub przesłać pocztą na adres przedszkola w terminie do dnia 10.02.2020 r. do godz. 13.00.

opis dokumentutypdata

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: sekretarz przedszkola

jpg28-01-2020[ Pobierz ]
420 kB

Wytworzył:admin2020-01-28
Udostępnił:admin2020-01-28 12:05:21
Zmodyfikował:admin2020-01-28 12:09:12
09/12/2019 Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

 

główny księgowy

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a) spełnienie jednego z warunków : ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego    prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 

c) nie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 

d) doświadczenie w prowadzeniu księgowości jednostek oświatowych;

 

e) obywatelstwo polskie;

 

f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku VAT, ustawy budżetowej, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o systemie oświaty;

 

b)  bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz programów księgowych;

 

c)  dokładność, rzetelność, odpowiedzialność;

 

d)  dobra organizacja pracy, dyspozycyjność.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

b) opracowywanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie;

 

c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji placówki zgodnie z przepisami;

 

d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych;

 

e) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności dokumenty dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 

f) planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych;

 

g) prowadzenie spraw płacowych pracowników, sporządzanie list płac, rozliczeń z ZUS, z Urzędem Skarbowym oraz PFRON, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

 

h) prowadzenie i ciągłe aktualizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji finansowo - księgowej, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji, przestrzeganie ustaleń instrukcji obiegu dokumentów obowiązującej w placówce;

 

i) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora należą do kompetencji głównego księgowego.

 

4.      Warunki pracy na stanowisku:

 

a) wymiar etatu 1/2 - praca 20 godz. tygodniowo;

 

b) praca administracyjno-biurowa;

 

c)  praca z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych;

 

d)  praca w budynku Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach,  ul. Bychawska 15.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV) zawierający oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zmn.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

b) list motywacyjny;

 

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

 

d) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 

e) kopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy;

 

f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

 

h) kopie innych dodatkowych dokumentów świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

 

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;

 

j) podpisana przez kandydata karta informacyjna dotycząca bezpośredniego zbierania danych.

 

 

Osoba wyłoniona do zatrudnienia w drodze naboru zobowiązana jest złożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w sekretariacie Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach, znajdującej się pod adresem: ul Bychawska 15, 24-200 Bełżyce lub przesłać pocztą na w/w adres przedszkola z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy” w terminie do dnia  23 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

     

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bełżycach (www.umbelzyce.bip.lubelskie.pl) i na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole.belzyce.nogard.pl – zakładka bip/oferty pracy) oraz na tablicy informacyjnej przedszkola przy ul. Bychawskiej 15 w Bełżycach.

 

 

 

 

 

                                                                                                        Jolanta Barszcz-Skowronek

 

.                                                                                                    ………………………….....................

 

                                                                                                          podpis osoby upoważnionej

 

opis dokumentutypdata

Informacja o wynikach naboru

jpg30-12-2019[ Pobierz ]
249 kB

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

jpg27-12-2019[ Pobierz ]
225 kB

Ogłoszenie o naborze str. 1

pdf09-12-2019[ Pobierz ]
528 kB

Ogłoszenie o naborze str. 2

pdf09-12-2019[ Pobierz ]
522 kB

Ogłoszenie o naborze str. 3

pdf09-12-2019[ Pobierz ]
248 kB

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

doc09-12-2019[ Pobierz ]
31 kB

Karta informacyjna RODO

docx09-12-2019[ Pobierz ]
15 kB

Oświadczenie 1

doc09-12-2019[ Pobierz ]
24 kB

Oświadczenie 2

doc09-12-2019[ Pobierz ]
29 kB

Wytworzył:admin2019-12-09
Udostępnił:admin2019-12-09 14:35:58
Zmodyfikował:admin2019-12-30 14:53:27
OGŁOSZENIE KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

 

Główny księgowy w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

a) spełnienie jednego z warunków : ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego    prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) nie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

d) doświadczenie w prowadzeniu księgowości jednostek oświatowych;

e) obywatelstwo polskie;

f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku VAT, ustawy budżetowej oraz ustawy o systemie oświaty;

b) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz programów księgowych;

c) dokładność, rzetelność, odpowiedzialność;

d) dobra organizacja pracy, dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) opracowywanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie;

c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji placówki zgodnie z przepisami;

d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych;

e) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności dokumenty dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

f) planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych;

g) prowadzenie i ciągłe aktualizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji finansowo - księgowej, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji, przestrzeganie ustaleń instrukcji obiegu dokumentów obowiązującej w placówce;

h) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora należą do kompetencji głównego księgowego.

 

4.      Warunki pracy na stanowisku:

a)           wymiar etatu ¼ - praca 10 godz. tygodniowo;

b)           praca administracyjno-biurowa;

c)           praca z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych;

d)           praca w budynku Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach,  ul. Bychawska 15.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) zawierający oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zmn.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

b) list motywacyjny;

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

d) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

e) kopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy;

f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

h) kopie innych dodatkowych dokumentów świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;

j) podpisana przez kandydata karta informacyjna dotycząca bezpośredniego zbierania danych.

 

Osoba wyłoniona do zatrudnienia w drodze naboru zobowiązana jest złożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w sekretariacie Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach, znajdującej się pod adresem: ul Bychawska 15, 24-200 Bełżyce lub przesłać pocztą na w/w adres przedszkola z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy” w terminie do dnia  6 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

     

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bełżycach (www.umbelzyce.bip.lubelskie.pl) i na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole.belzyce.nogard.pl – zakładka bip/oferty pracy) oraz na tablicy informacyjnej przedszkola przy ul. Bychawskiej 15 w Bełżycach.

 

 

 

 

 

                                                                                                                              22/11/2019

.                                                                                                                 Jolanta Barszcz-Skowronek

                                                                                                                                dyrektor

 

 

opis dokumentutypdata

Karta informacyjna RODO

docx22-11-2019[ Pobierz ]
15 kB

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

doc22-11-2019[ Pobierz ]
31 kB

Oświadczenie 1

doc22-11-2019[ Pobierz ]
24 kB

Oświadczenie 2

doc22-11-2019[ Pobierz ]
29 kB

ogłoszenie o naborze s. 1

jpg22-11-2019[ Pobierz ]
509 kB

ogłoszenie o naborze s. 2

jpg22-11-2019[ Pobierz ]
503 kB

ogłoszenie o naborze s. 3

jpg22-11-2019[ Pobierz ]
192 kB

Wytworzył:admin2019-11-22
Udostępnił:admin2019-11-22 12:44:29
Zmodyfikował:admin2019-11-23 13:29:50
11/09/2019 Intendent - praca

Poszukujemy intendenta na zastępstwo.

 

Szczegóły pod numerem telefonu: 81 517 20 85 lub osobiście w godzinach 7.30 - 15.30


Wytworzył:admin2019-09-11
Udostępnił:admin2019-09-11 13:58:50
Zmodyfikował:
Wyniki naboru

lightbox


Wytworzył:admin2019-06-21
Udostępnił:admin2019-06-21 20:13:41
Zmodyfikował:
Nabór na wolne stanowisko pracy - starszy referent ds. płac

Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

ul. Bychawska 15, 24-200 Bełżyce

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starszy referent ds. płac

w wymiarze 1/4 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

1)  ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku ekonomicznym lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 2-letnia praktyka w dziale płac;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

4) doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych lub płacowych pracowników w jednostkach oświatowych;

5) obywatelstwo polskie;

6) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) pożądane ukończone studia lub kursy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

2) znajomość przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, Ustawy o podatku VAT, Ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz Kodeksu pracy;

3) dobra znajomość obsługi komputera oraz programów kadrowo-płacowych firmy VULCAN oraz PŁATNIK;

4) samodzielność, dokładność, rzetelność, terminowość;

5) dobra organizacja pracy, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowywanie dokumentów do sporządzenia list płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2) zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

3) naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów w/z płac.

4) naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych.

5) naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne

6) sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzania składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresach występowania.

7) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS.

8) sporządzanie raportów i sprawozdań z zakresu powierzonych zadań.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca administracyjno-biurowa;

2) praca z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych;

3) praca 10 godz. tygodniowo/ 2 godz. dziennie;

4) praca w budynku Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach, ul. Bychawska 15.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) zawierający oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zmn.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2) list motywacyjny;

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5) kopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy;

6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

8) kopie innych dodatkowych dokumentów świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;

10) podpisana przez kandydata karta informacyjna dotycząca bezpośredniego zbierania danych.

 

Osoba wyłoniona do zatrudnienia w drodze naboru zobowiązana jest złożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w sekretariacie Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach, znajdującej się pod adresem: ul Bychawska 15, 24-200 Bełżyce lub przesłać pocztą na adres przedszkola z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent ds. płac” w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach po, wyżej, określonym terminie nie będą rozpatrywane.

     

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bełżycach (www.umbelzyce.bip.lubelskie.pl) i na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole.belzyce.nogard.pl – zakładka bip/oferty pracy) oraz na tablicy informacyjnej przedszkola przy ul. Bychawskiej 15.

 

             

 

 

 

                                                                                                     

Bełżyce, dn. 22.05.2019 r.                                                        

                                                                                                  w zastępstwie dyrektora

                                                                                                            Jolanta Karaś

                                                                                               

opis dokumentutypdata

Kwestionariusz osobowy

doc23-05-2019[ Pobierz ]
31 kB

Karta informacyjna RODO

docx23-05-2019[ Pobierz ]
15 kB

Oświadczenie 2

doc23-05-2019[ Pobierz ]
25 kB

Oświadczenie 1

doc23-05-2019[ Pobierz ]
23 kB

Wytworzył:admin2019-05-23
Udostępnił:admin2019-05-23 17:03:41
Zmodyfikował:admin2019-05-23 17:05:20
Nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy

 

Dyrektor

Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach

ul. Bychawska 15, 24-200 Bełżyce

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

 

w wymiarze ½ etatu

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i  co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) nie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

d) doświadczenie w prowadzeniu księgowości jednostek oświatowych;

e) obywatelstwo polskie;

f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta    Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych

b) umiejętność obsługi komputera oraz programów księgowo-płacowych;

c) dokładność, rzetelność, odpowiedzialność;

d) dobra organizacja pracy, dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) opracowywanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie;

c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji placówki zgodnie z przepisami;

d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych;

e) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności dokumenty dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

f) planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków        rzeczowych i płacowych;

g) prowadzenie spraw płacowych pracowników, sporządzanie list płac;

h) prowadzenie i ciągłe aktualizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji finansowo - księgowej,                kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji, przestrzeganie ustaleń instrukcji obiegu dokumentów obowiązującej w placówce.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub świadectwo ukończonych studiów);

d) kwestionariusz osobowy;

e) świadectwa pracy;

f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie i że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie              sądowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) opinia z poprzedniego miejsca pracy lub referencje;

h) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach, znajdującej się pod adresem: ul Bychawska 15, 24-200 Bełżyce w godz. 7.30-15.30 lub pocztą na adres przedszkola z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 2 czerwca 2014 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

     

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.belzyce.pl ; www.przedszkole.belzyce.nogard.pl – zakładka  bip) oraz na tablicy informacyjnej przedszkola przy ul. Bychawskiej 15.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr223, poz.1458).

 

 

 

                                                                                                      Jolanta Barszcz-Skowronek

                                                                                                                    dyrektor

Bełżyce, dn. 19.05.2014 r.                                                                      

opis dokumentutypdata

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

pdf10-06-2014[ Pobierz ]
130 kB

Informacja o wynikach naboru

doc16-06-2014[ Pobierz ]
26 kB

Wytworzył:Jolanta Barszcz-Skowronek2014-05-19
Udostępnił:admin2014-05-19 14:30:26
Zmodyfikował:admin2014-06-16 22:06:38
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )