Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w BełżycachOferty pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy

 

Dyrektor

Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach

ul. Bychawska 15, 24-200 Bełżyce

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

 

w wymiarze ½ etatu

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i  co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) nie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

d) doświadczenie w prowadzeniu księgowości jednostek oświatowych;

e) obywatelstwo polskie;

f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta    Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych

b) umiejętność obsługi komputera oraz programów księgowo-płacowych;

c) dokładność, rzetelność, odpowiedzialność;

d) dobra organizacja pracy, dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) opracowywanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie;

c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji placówki zgodnie z przepisami;

d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych;

e) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności dokumenty dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

f) planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków        rzeczowych i płacowych;

g) prowadzenie spraw płacowych pracowników, sporządzanie list płac;

h) prowadzenie i ciągłe aktualizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji finansowo - księgowej,                kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji, przestrzeganie ustaleń instrukcji obiegu dokumentów obowiązującej w placówce.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub świadectwo ukończonych studiów);

d) kwestionariusz osobowy;

e) świadectwa pracy;

f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie i że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie              sądowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) opinia z poprzedniego miejsca pracy lub referencje;

h) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach, znajdującej się pod adresem: ul Bychawska 15, 24-200 Bełżyce w godz. 7.30-15.30 lub pocztą na adres przedszkola z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 2 czerwca 2014 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

     

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.belzyce.pl ; www.przedszkole.belzyce.nogard.pl – zakładka  bip) oraz na tablicy informacyjnej przedszkola przy ul. Bychawskiej 15.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr223, poz.1458).

 

 

 

                                                                                                      Jolanta Barszcz-Skowronek

                                                                                                                    dyrektor

Bełżyce, dn. 19.05.2014 r.                                                                      

opis dokumentutypdata

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

pdf10-06-2014[ Pobierz ]
130 kB

Informacja o wynikach naboru

doc16-06-2014[ Pobierz ]
26 kB

Wytworzył:Jolanta Barszcz-Skowronek2014-05-19
Udostępnił:admin2014-05-19 14:30:26
Zmodyfikował:admin2014-06-16 22:06:38
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )