Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Język angielski

   

 

PROGRAM KURSU J. ANGIELSKIEGO II semestr

MATERIAŁ LEKSYKALNY OPANOWANY PO II SEMESTRZE

BLOK TEMATYCZNY

 

SŁOWNICTWO / STRUKTURY GRAMATYCZNE

Rodzina

 

family

mother, father, sister, brother

mummy, daddy

grandma, grandpa

I love you!

 

Owoce

 

apple, pear, plum, cherry, strawberry,

banana, orange, peach, lemon

wierszyk:

“Apple is red

Plum is blue

Apple for me

Plum for you”

 

Wielkanoc

Easter, egg, bunny

Happy Easter!

 

Zabawki

teddy-bear, pussy-cat, ball, doll

blocks, car, plane

 

Pojazdy

bike, train, balloon, rocket

car, plane, bus

 

Dzień Matki

Mother’s Day

Hello mummy!

I love you!

Hello daddy!

 

Ubrania

shoes, socks, dress, trousers

cap, T-shirt

 

Piosenka ,,Panie Janie”

“Are you sleeping

Are you sleeping

Brother John

Brother John

Morning bells are ringing

Morning bells are ringing

Ding dong dong

Ding dong dong”

 
PROGRAM KURSU J. ANGIELSKIEGO

MATERIAŁ LEKSYKALNY OPANOWANY PO I SEMESTRZE

BLOK TEMATYCZNY

 

SŁOWNICTWO / STRUKTURY GRAMATYCZNE

Wprowadzenie

 

Hello, goodbye, kids, teacher, present, absent

I’m…..

see you; thank you

yes / no

 

Liczebniki

 

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen

 

Kolory

 

Red, yellow, blue, green, black, white, brown, pink, purple, orange

 

Boże Narodzenie

Nowy Rok

 

Santa Claus, present, reindeer, sleigh, Christmas tree

Merry Christmas!

Where is Santa? Here I am.

Happy New Year!

Dzień Babci i Dziadka

 

grandmother, grandfather

grandma, grandpa

Happy Grandparents Day!

Części ciała

 

Head, eyes, ears, nose, mouth, shoulders, belly, hands, legs, knees, toes

 

Zwierzęta

 

dog, cat, cow, horse, duck, sheep, pig

lion, tiger, elephant, monkey, snake

 

Polecenia

 

Sit down, stand up, jump, clap your hands,

point to your….(head), go to…..(red)

open / close your eyes

 

MATERIAŁ LEKSYKALNY OPANOWANY PO II SEMESTRZE (marzec)

BLOK TEMATYCZNY

 

SŁOWNICTWO / STRUKTURY GRAMATYCZNE

Rodzina

 

family

mother, father, sister, brother

mummy, daddy

grandma, grandpa

I love you!

 

Owoce

 

apple, pear, plum, cherry, strawberry,

banana, orange, peach, lemon

 

 

 

 

PIOSENKI:

  1. 1.      „Hello mummy”

Mummy, mummy (x2)

Hello mummy

I love you!

 

Daddy, daddy (x2)

Hello daddy

I love you!

 

  1. 2.      „Where is Santa?”

Where is Santa?

Where is Santa?

Here I am.

Here I am.

Merry merry Christmas!

Merry merry Christmas!

Ho ho ho….

Ho ho ho….

 

  1. 3.      „Head and Shoulders”

Head, shoulders, knees and toes

Knees and toes

Head, shoulders, knees and toes

Knees and toes

 

Eyes and ears and mouth and nose

Head, shoulders, knees and toes

Knees and toes

 

  1. 4.      „Goodbye Song”

Goodbye (x4)

See you (x4)

Thank you (x4)

 

  1. 5.      „10 Little Witches”

One little, two little, three little witches

Four little, five little, six little witches

Seven little, eight little, nine little witches

Ten witches in the sky!

 

Ten little, nine little, eight little witches

Seven little, six little, five little witches

Four little, three little, two little witches

One little witch bye-bye!

Angielski w przedszkolu

          Nauczanie języka obcego w grupach przedszkolnych staje się coraz bardziej popularne. Wyniki badań wskazują na to, że dzieci uczące się języka obcego od wczesnego dzieciństwa szybciej osiągają płynność w mówieniu i mają lepszą wymowę. Efekty doświadczeń innych krajów w dziedzinie wczesnego nauczania języków obcych są bardzo zachęcające i warte naśladowania.

         Zgodnie z założeniem podstawy programowej, cele wychowania przedszkolnego powinny być realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacji przedszkolnej.

 

Nauczyciel języka angielskiego jest zatem zobowiązany realizować cele wychowania przedszkolnego, tj.:


1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;  

 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

         Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości.  
         Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu znacząco różni się od lekcji językowych w późniejszych latach edukacji szkolnej, bowiem koncentruje się na nauczaniu tylko dwóch sprawności należących do tzw. kodu werbalnego, opierającego się na słowie. Są nimi słuchanie i mówienie.

Agnieszka Adamczyk

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )