Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa VIII

Konsultacje w grupie VIII:

 

Bożena Dziewicka czwartek: godz. 16.30 - 17.00

Dominika Małek wtorek: godz. 16.30 - 17.00

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

grupa VIII w roku szkolnym 2017/18

 

7.00 – 8.00

 Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola

i nauczycieli specjalistów:

 • Katecheza: wtorek, piątek 9.30 – 10.00
 • Rytmika: środa 9.30, piątek  8.00 – 8.30
 • Język angielski: poniedziałek 11.30 – 12.00, czwartek 12.30 – 13.00
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa: środa 8.00 – 8.30
 • Gry i zabawy logopedyczne w grupie: wtorek 8.00 – 8.30

Zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja   i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze (spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze), przygotowanie do obiadu.

 

11.00 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

13.00

Obiad, czynności obsługowe.

po obiedzie  - 15.10

Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej), gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, praca indywidualna,  przygotowanie do podwieczorku.

15.10 – 16.00

Podwieczorek, porządkowanie sali.

 

16.00 – 16.30

Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, porządkowanie sali.

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc kwiecień 2018

Tematyka:

 

 1. Teatr..........................................................02.04 - 06.04.2018r.
 2. Akademia Zdrowego Przedszkolaka......09.04 - 13.04.2018r.
 3. Czyste powietrze wokół nas.....................16.04 - 20.04.2018r.
 4. Dbamy o Ziemię........................................23.04 - 27.04.2018r.

 

Zadania:

 

 1. W świecie sztuki. Teatr. Udział w przedstawieniach teatralnych - oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci, w przedszkolu i w teatrze, poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf), przestrzeganie zasad właściwego zachowania się, odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda, umiejętne posługiwanie się rekwizytami, przygotowanie kącika teatralnego, wzbogacenie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).
 2. Realizacja Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka Zdrowy brzuszek mam – o odporność dbam. Dziecko rozumie pojęcia: zdrowie, choroba, przeziębienie oraz w jaki sposób zapobiegać chorobie, jakie czynniki wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie. Dziecko wie, że nie wszystkie bakterie są złe, potrafi wymieniać sytuacje korzystne dla zdrowia, zna sposoby przeciwdziałania chorobom, wie, co to jest odporność i jak można ją wzmocnić. Dzieci rozumieją i dostrzegają związek pomiędzy zdrowym żywieniem, a odpornością na choroby oraz znają domowe sposoby na radzenie sobie z wirusami, wiedzą, co przedstawia piramida zdrowego żywienia i rozumieją jej poszczególne piętra w relacji z zapotrzebowaniem organizmu na przedstawione na niej produkty.
 3. Realizacja Programu edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych Czyste powietrze wokół nas – ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku, zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów, określenia różnych rodzajów dymów oraz określania przyczyn wydobywania się dymów, zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów, wzrost kompetencji dzieci w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.
 4. Poznajemy przyrodę. Ochrona przyrody – poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatrucie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach; niszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew; wyrzucanie śmieci do kosza, sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi; sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie; niedeptanie trawników, klombów z kwiatami; szanowanie wody, niemarnowanie jej; wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków; poznanie sposobów dbania  środowisko (oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne, karanie za łamanie praw przyrody.
 5. Współdziałanie w grupie − uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 6. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia:  liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika. Posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 7. Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia, wypowiadania się na temat  ilustracji, filmu, wysłuchanego tekstu, odwiedzanego miejsca.
 8. W świecie sztuki. Muzyka. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, rozwijanie twórczości muzycznej. Udział w koncertach muzycznych.
 9. W świecie sztuki. Plastyka. Rozwijanie zainteresowań plastycznych – odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.
 10. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów,  składanie ubrań, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Dominika Małek

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc marzec 2018

Tematyka:

 

 1. 1.     Zwierzęta na świecie..........................05.03 - 09.03.2018r.
 2. 2.     Czy żyły dinozaury?..........................12.03 - 16.03.2018r.
 3. 3.     Nadchodzi wiosna..............................19.03 - 23.03.2018r.
 4. 4.     Wielkanoc - zwyczaje i tradycje.......26.03 - 30.03.2018r.

 

Zadania:

 

Poznajemy przyrodę:

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji;

- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.

- powstawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości;

- poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np; olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

Poznajemy przyrodę:

Wiosna:

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki  (skowronki, bociany, czajki, szpaki) pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy). - poznawanie zwiastunów wiosny: kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach.

- oglądanie kwitnących roślin – zwrócenie uwagi na ich piękno. Omawianie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd.

Nasze rodziny: Wzmacnianie więzów w rodzinie

Kultywowanie tradycji, zwyczajów,  związanych ze świętami Wielkanocy.

Jesteśmy Polakami:

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

- poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

Nasza edukacja matematyczna:

Organizacja przestrzeni i czasu;

- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodni; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

- zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy;

- nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc;

- odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz przeliczania w dostępnym zakresie za pomocą liczebników głównych i porządkowych.

Nabywanie umiejętności tworzenia kolekcji.

Dbanie o nasze zdrowie:

Dbałość o higienę:

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);

- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach

   ruchowych;

Nasza grupa:

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

Udział w przedstawieniach teatralnych: oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu.

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.

Kształtowanie określonych umiejętności technicznych poprzez konstrukcje z różnych klocków.

Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Bożena Dziewicka

Dominika Małek

Wycieczka do Multikina na lekcję kinową 19.02.2018r.

19 lutego 2018r. wybraliśmy się na wycieczkę do Lublina. Celem naszej wycieczki był udział w pierwszej lekcji kinowej w Multikinie. Poznaliśmy tajemnice kina oraz sekret wyświetlania filmów na wielkim ekranie sali kinowej. Lekcja zakończyła się wspaniałym filmem, pt. ,,Kacper i Emma – zimowe wakacje ". Dostaliśmy także dyplomy oraz odznaki wzorowych kinomanów.

 

Fotorelacja z wycieczki:

 

  

  

  

  

   

  

 

 

Dominika Małek

Tak mija czas 12-16.02.2018r.

,,Na ścianie wisi zegar, a w zegarze mieszka czas.
A jak ten czas wygląda, tego nie wie nikt z nas."

 

Na początku tygodnia przynieśliśmy do przedszkola różne zegary. Najpierw je oglądaliśmy, zastanawialiśmy się jak działają, a na koniec zrobiliśmy w naszej sali ,,Kącik zegara". 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wykonaliśmy także swoje własne zegary:

 

  

 

  

 

Chcemy sprawdzić jak można zaobserwować upływający czas na przykładzie roślin. Posadziliśmy więc nasiona koperku, pietruszki, sałaty i szczypiorku do ziemi, założyliśmy kalendarz obserwacji w kąciku przyrodniczym, a teraz z niecierpliwością czekamy...

 

  

 

    

 

  

 

  

 

  

 

Zastanawialiśmy się także jakie mogą być zawody przyszłości. Znaleźliśmy mnóstwo pomysłów, np. przewodnik po kosmosie, dystrybutor rakietowy, kosmiczny fryzjer, roboty, kosmiczny policjant...

Nasze pomysły przenieśliśmy na kartkę papieru:

 

  

 

 

 

 

 

Dominika Małek

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc luty 2018

Tematyka:

 1. Zimo baw się z nami…………….05.02 - 09.02.2018
 2. Tak mija czas……...…………… 12.02 - 16.02.2018
 3. W kosmosie…………………..... 19.02 - 23.02.2018
 4. Kubusiowi przyjaciele natury…...26.02 - 02.03.2018

 

Zadania:

 

1.      Nasze bezpieczeństwo na co dzień. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów; poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Dbamy o nasze zdrowie. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu); przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

2.      Nasza edukacja matematyczna. Organizowanie przestrzeni i czasu; dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór riku, dni tygodnia, miesięcy. Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy, określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia. Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc, odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

3.      Nasza Ziemia. Poznawanie świata; poznawanie modelu kuli ziemskiej- globusa, wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz. Poznanie nazw wybranych planet Układy Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat, gromadzenie literatury, zdjęć związanych z kosmosem, poznanie zawodów związanych z kosmosem np. kosmonauta, astronom.

4.      Kształtowanie postaw prozdrowotnych i nawyków promujących zdrowy tryb życia.

5.      Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia, wypowiadania się na temat  ilustracji, filmu, wysłuchanego tekstu, odwiedzanego miejsca.

6.      Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych: kolorów, wielkości, kształtu. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia ,nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt.

7.    Kształtowanie gotowości do czytania i pisania

8.      Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

9.      Współdziałanie w grupie− uczestniczenie we wspólnychzabawach.

10.  Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów,  składanie ubrań, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Bożena Dziewicka

Dominika Małek

Bal Karnawałowy 24.01.2018r

,,Jak wesoło dziś w przedszkolu,
W koło słychać brawa.
Gra muzyka już od rana,
Przecież to karnawał!"

 

Tego dnia przebraliśmy się w piękne stroje karnawałowe.

 

Nasz Bal Karnawałowy rozpoczął się pięknym polonezem. Później bawiliśmy się przy naszych ulubionych przebojach ze wspaniałym wodzirejem - Panią Justynką!

 

Fotorelacja z balu:

 

 

   

 Dominika Małek

Zimowe zabawy!

Bardzo lubimy zimę, a jeszcze bardziej zabawy na śniegu!

 

Rzucanie śnieżkami:

 

Zjeżdżanie z górki na saneczkach:

 

Czekamy cierpliwie na swoją kolej:

 

  

 

  

 

A na koniec zrobiliśmy wielką śniegową kulę!

  

Dominika Małek

XIV Koncert Noworoczny, pt. ,,Morskie opowieści".

Serdecznie zapraszamy Rodziców, Rodzeństwo oraz Babcie i Dziadków na Koncert Noworoczny ,,Przedszkolaki mieszkańcom Bełżyc", pt. Morskie opowieści. 

 

Wystąpimy dla Was

20 stycznia 2018r. (sobota) o godz. 1600

na Hali Sportowej CKFiS

ul. Ks. Bp. T. Wilczyńskiego 62

w Bełżycach.

 

 

 

Dzieci i Panie z grupy VIII

 

Informacja dla Rodziców!

Prosimy o przygotowanie do strojów na występ:

DZIEWCZYNKOM - białych rajstopek oraz jasnego, krytego obuwia,

CHŁOPCOM - białych koszul.

 

Rodzice rodziców 15-19.01.2018r.

Ten tydzień poświęciliśmy naszym Babciom i Dziadkom.

Z okazji Ich święta przygotowaliśmy dla Nich drobne upominki, które zrobiliśmy sami.

 

Tak wyglądała nasza praca:

 

 

 

 

Kochani Dziadkowie!

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka
chcemy Wam złożyć serdeczne życzenia,
byście lat setnych dożyli,
nie wiedząc, co to zmartwienia.

  

                                                              Dzieci i Panie z grupy VIII

 

Dominika Małek

Zimowe potrzeby ptaków 8 - 12.01.2018r.

Zimowe potrzeby ptaków - ten temat królował w tym tygodniu.

Dowiedzieliśmy się jak możemy pomóc ptakom w przetrwaniu zimy. Nasz kolega Olek przygotował razem z tatą karmnik i przyniósł go do przedszkola. Przygotowaliśmy karmę dla ptaków, a nasz karmnik postawiliśmy na parapecie przed oknem naszej sali.

 

W naszym przedszkolu także zrobiliśmy karmnik pełen wróbli. Ptaki zostały wyklejone malutkimi kawałkami gazet, co pozwoliło nam rozwijać nasze sprawności manualne. Była to świetna zabawa!

 

 

Gdy nasze wróble były już gotowe, zabraliśmy się za sprzątanie sali...

 

 

 

 

 

A oto efekt końcowy naszej pracy:

 

 

Dominika Małek

Zimowy spacer - wiosenne odkrycia!

Spacerując po okolicy obserwowaliśmy otaczającą nas przyrodę. Jak się okazało Pani Wiosna chce do nas przyjść już w styczniu!

Pierwsze swoje ślady zostawiła w osiedlowym ogródku.

 

 

 

  

Dominika Małek

Wspólne majsterkowanie 5.01.2018r.

Jak się okazało majsterkowanie lubią nie tylko chłopcy.... Dziewczynki chętnie pomogły złożyć drewniany garaż.

Tyle radości sprawiło nam wspólne majsterkowanie! 

 

  

 

  

 

 

A po pracy.... czas na zabawę!

 

 

 

 

 

Dominika Małek

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc styczeń 2018

 

Tematyka:

 1.  W krainie baśni …………………..02. 01. - 05. 01. 2018

 2.  Zimowe potrzeby ptaków………08. 01. - 12. 01. 2018

 3.  Rodzice rodziców………………...15. 01. - 19. 01. 2018

 4.  Wesoły karnawał…………………22. 01. - 26. 01. 2018

 5.  Zimowe zabawy…………………..29. 01 -  02. 02. 2018

 

Zadania:

 

1. Interesujemy się książką. Organizowanie w sali kącika książki:

- systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu.

Wzbudzanie zainteresowania literaturą:

- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów, tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.

2. Poznajemy przyrodę. Zima
- dokarmianie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
- zwracanie uwagi na ostrożność w  kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami
- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
3. Nasze rodziny. Podawanie informacji na temat swojej rodziny: 
- podawanie powiązań między członkami rodziny między członkami rodziny np. Babcia to mama mojej mamy lub taty.
Wykonanie upominków. Uczenie dzieci wzajemnego okazywania sobie uczuć i mówienia o nich oraz tworzenie
wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

4. Nasza grupa. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Współdziałanie podczas zabaw, gier i tańców integracyjnych.

Nasze zabawy i zainteresowania. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

5. Nasze bezpieczeństwo na co dzień. Uświadomienie niebezpie­czeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów:

-  poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu:

bawienie się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę:

- ubieranie się odpo­wiednio do warunków atmosferycznych wystę­pujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),

- przebywanie na świe­żym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych.

 

Bożena Dziewicka

Dominika Małek

Projekt edukacyjny Parasol, czyli zrównoważony rozwój 13 - 24.11.2017r.

W dniach 13 - 24 listopada 2017r. nasze przedszkole wzięło udział w projekcie edukacyjnym Parasol, czyli zrównoważony rozwój. Oto nasza fotorelacja z tych dni:

 

Dzień I: Parasole w mojej rodzinie.

Tego dnia staliśmy się badaczami parasoli. Sprawdziliśmy ich długość, kolor, materiał oraz kształt. Tworzyliśmy zbiory parasoli pod kątem koloru i potrzeb. Sprawdziliśmy także, ile dzieci zmieści się pod jednym parasolem. 

 

 

 

Dzień II: Kiedy potrzebny jest parasol?

Parasol jest niezbędny gdy pada deszcz, śnieg, świeci słońce ale także... jest przydatny w tańcu, może posłużyć też jako laska. Potrzeba matką wynalazków! Wybraliśmy się na wyprawę badawczą, żeby sprawdzić kiedy i który parasol jest nam potrzebny.

 

 

Zabawy swobodne z parasolami:

 

 

 

Dzień III: Jak powstaje parasol?

Doświadczenie ,,Najlepsza tkanina na parasol"- sprawdziliśmy w grupach czteroosobowych, która tkanina będzie najlepsza do wykonania parasola. 

 

 

 

Dzień IV: Co lubią parasole?

Badamy mechanizm parasola. Sprawdzamy jak otwiera się i zamyka, chowamy go do pokrowca.

 

  

 

Dzień V: Jakie marzenia ma parasol?

Tego dnia zmieniliśmy ,,image" parasola oraz zaprojektowaliśmy dla niego strój. Następnie staliśmy się badaczami wody.

Świetnie bawiliśmy się w kąciku badacza wody.

 

 

 

 

 

Zabawy ruchowe z parasolami:

 

 

 

Dzień VI: Jeden dzień z życia parasola.

Straszna historia parasola... Co mogło się stać? Dlaczego on tak wygląda?

 

 

 

Zabawy w kąciku plastycznym pod parasolem:

 

 

Dzień VII: Drugie życie parasola.

Przygarnęliśmy stary, zepsuty parasol... Co możemy z niego zrobić?

Oto kilka naszych propozycji: wędka, spadochron, latający balon, karuzela do łóżeczka dziecięcego, foliowy parasol ze słomek, samolot, ozdoba do pokoju dziewczynki, łódka i wieszak na ubrania.

 

  

 

Udaliśmy się także do Punktu naprawy parasoli

 

 

Dzień VIII: Parasole świata.

Poznaliśmy parasole świata, dowiedzieliśmy się gdzie mieszkają oraz odnaleźliśmy te miejsca na mapie świata. Była to świetna okazja do doskonalenia umiejętności posługiwania się liczebnikiem głównym i porządkowym w zakresie 6.

 

  

 

 

Dzień XI: Wodowstrzymywacze.

Dziś zajęliśmy się następującym problemem badawczym: Co możemy zrobić, gdy pada deszcz, a nie mamy parasola? 

Przynieśliśmy do przedszkola wszystkie nasze wodowstrzymywacze: kalosze, peleryny, płaszcze przeciwdeszczowe....

Tak wyglądał nasz pokaz mody i prezentowanie się na czerwonym dywanie w wodowstrzymywaczach:

 

           

 

Dzień X: Parasol dla każdego.

To był dzień pełen wrażeń. Świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia- był to czas dla misia pod parasolem. Zaczęliśmy od korowodu z misiem i parasolem. Dodatkowo w naszej grupie odbyły się zabawy Andrzejkowe.

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Małek

Zabawy z chustą animacyjną 23.11.2017r.

 Dziś zaraz po obiedzie odbyły się zajęcia relaksacyjne z chustą animacyjną.

 

Tak wyglądała nasza relaksacja z muzyką poważną w tle...

 

 

Po chwili odpoczynku i zgromadzeniu energii przystąpiliśmy do zabawy:

 

 

Dominika Małek

Laboratorium Szalonych Naukowców - naukowe show dla dzieci 17.11.2017r.

17 listopada 2017r. wybraliśmy się na wycieczkę do Centrum Kongresowego w Lublinie na naukowe show dla dzieci - Laboratorium Szalonych Naukowców. Prezentowane były eksperymenty z różnych dziedzin wiedzy przez nauczycieli fizyki oraz chemii.

 

Oto fotorelacja z naszej wycieczki:

 

Z niecierpliwością czekamy na występ...

 

 

Poznajemy naszych Szalonych Naukowców.

 

 

Cewki Tesli - kompleks eksperymentów z bardzo rzadko spotykanymi urządzeniami, generującymi wysokiej częstotliwości wyładowania elektryczne.

 

 

 

Ciekły azot - szereg eksperymentów wykazujących właściwości ciekłego azotu i innych gazów. Zmniejszenie i zwiększenie objętości, szybkie zamrażanie znajomych przedmiotów oraz substancji. Mgła na stole i ogromny wybuch azotowy to tylko niektóre z atrakcji!

 

 

 

Eksperymenty to wspaniała zabawa, która pozwoliła zaspokoić naszym przedszkolakom swoją ciekawość!

 

 

Dominika Małek

Urodziny - Olek M.

Idzie misio, idzie konik,

małpka, piesek no i słonik.

Wszyscy razem z balonami,

z najlepszymi życzeniami.

Bo to dzień radosny wielce -

masz już jeden roczek więcej!

 

Olku! Z okazji urodzin życzymy Ci spełnienia wszystkich marzeń!

 

                                                                              Dzieci i Panie z grupy VIII. 

 

 

 

Dominika Małek

Bożena Dziewicka

Urodziny - Wiktor H.

Wiktorku!

 

W dniu Twojego święta

najpiękniejsze życzenia,

samych radosnych chwil

i spełnienia nawet tych najskrytszych marzeń!

 

                                                                            Dzieci i Panie z grupy VIII.

 

 

 

 

Dominika Małek

Bożena Dziewicka

Polska to moja ojczyzna 6 - 10.11.2017r.

Ten tydzień wypełniły treści patriotyczne. Rozmawialiśmy o kraju, w którym mieszkamy, jego symbolach oraz legendach. 

Poznaliśmy największe rzeki oraz miasta Polski. Dowiedzieliśmy się gdzie na mapie Polski znajdują się góry - Tatry oraz Morze Bałtyckie.

 

Wykonaliśmy także w grupach pracę plastyczną techniką wyklejania: MAPĘ POLSKI.

 

 

 

 

 

Wskazujemy na mapie Polski rzekę Wisłę, Morze Bałtyckie, góry Tatry, stolicę Polski - Warszawę, nasze miasto wojewódzkie - Lublin oraz naszą miejscowość - Bełżyce.

 

 

A oto nasze gotowe prace: 

 

 

 

 

Przygotowaliśmy się także do obchodów Święta Niepodległości, wykonując flagi Polski:

 

 

Dominika Małek

Urządzenia elektryczne - zabawa matematyczna 2.11.2017r.

Urządzenia elektryczne - ćwiczenia w liczeniu. Doskonalimy umiejętność posługiwania się liczebnikiem głównym i porządkowym w zakresie 5, tworzymy zbiory o określonej liczebności oraz dodajemy elementy. Poprzez świetną zabawę rozwijamy logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz dodawanie elementów.

 

 

 

 

  

 

 

 

Dominika Małek

Urządzenia elektryczne 30.10 - 3.11.2017r.

W tym tygodniu rozmawialiśmy o urządzeniach elektrycznych i wszystkie nasze działania związane były właśnie z tą tematyką. Podsumowaniem tego tygodnia było wykonanie prac plastycznych.

Wykonaliśmy kolaż - ozdobiliśmy lampkę nocną wykorzystując papier kolorowy, bibułę oraz kredki.

 

 

 

A oto wystawa naszych prac:

 

 

Dominika Małek

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc listopad 2017

Tematyka:

 

 1. Urządzenia elektryczne……….......30.10 - 03.11. 2017
 2. Polska to moja ojczyzna ……...…..06 - 10.11.2017
 3. Bełżyce to moja mała ojczyzna ...13 - 17.11.2017
 4. A deszcz pada i pada ……………....20 - 24.11.2017
 5. Akademia Aquafresh ………..........27.11 - 01.12.2017

 

Zadania:

 

 1. Nasz kontakt z technika – bezpieczne korzystanie  z wybranych urządzeń elektrycznych, poznawanie w sposób bezpośredni i pośredni różnych form stosowania techniki w życiu ludzi.
 2. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych : flagi, godła, hymnu.  Nazywanie największych rzek Polski: Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski. Poznanie ważniejszych wydarzeń z życia  Polski. Wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów.
 3. Nasza miejscowość, nasz region – nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, poznawanie legend, opowieści związanych z Bełżycami, wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski, poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości, jej herbu. Spacery, wycieczki po swoim regionie – zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej, cmentarz parafialny, ukształtowanie terenu, roślinność.
 4. Poznajemy przyrodę – jesieńobserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia; wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin.
 5. Kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych – profilaktyka stomatologiczna ( jak dbać o zęby, skąd się biorą zęby, dlaczego należy chodzić do dentysty, co należy jeść, by mieć zdrowe zęby) – realizacja ogólnopolskiego  programu edukacji zdrowotnej Akademia Aquafresh.
 6. Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia, wypowiadania się na temat  ilustracji, filmu, wysłuchanego tekstu, odwiedzanego miejsca.
 7. Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych: kolorów, wielkości, kształtu. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.  
 8. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.  
 9. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.
 10. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów,  składanie ubrań, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 11. Współdziałanie w grupie − uczestniczenie we wspólnych zabawach.

 

Dominika Małek

Bożena Dziewicka

 

Nasze czytanie- Bełżyce w literaturze pięknej 27.10.2017r.

Piątek 27 października był pełen atrakcji. Najpierw pojechaliśmy do Lublina na spektakl pt. Alicja w zaczarowanej krainie. Później udaliśmy się wraz z rodzicami do Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Tym razem to nasza grupa wystąpiła na scenie, biorąc czynny udział w uroczystości ,,Nasze czytanie- Bełżyce w literaturze pięknej". Zaśpiewaliśmy piosenkę pt. ,,Bo nasze Bełżyce".

 

Przygotowania tuż przed występem:

 

Występ naszej grupy:

 

 

 

Dominika Małek

Bożena Dziewicka

Wycieczka na spektakl pt. Alicja w zaczarowanej krainie - 27.10.2017r.

W piątek 27 października udaliśmy się do Centrum Kongresowego w Lublinie na spektakl pt. ,,Alicja w zaczarowanej krainie".

Zarówno przedstawienie jak i podróż bardzo nam się podobały.

 

 

 

Dominika Małek

Dzień Edukacji Narodowej - 11.10.2017r.

Tego dnia uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Najpierw obejrzeliśmy występ przygotowany z tej okazji przez grupę VII, pt. ,,Słoneczny uśmiech dla każdej pani".

 

 

Następnie świętowaliśmy razem z naszymi paniami.

 

 

 

Dominika Małek

 

Urodziny- Filip Z.

Filipku!

 

Z okazji urodzin życzymy Ci radosnego uśmiechu,

wielu wesołych przyjaciół, wspaniałych zabaw,

wymarzonych zabawek, bajkowych snów do poduszki,

lodów na deser i wszystkiego, czego tylko zapragniesz.

 

                                                                                    Dzieci i Panie z grupy VIII.

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Małek

Bożena Dziewicka

Jesień na działce 9 - 13.10.2017r.

Jesień na działce - ten tydzień był pełen wyzwań plastycznych!

 

Zaczęliśmy od ulepienia naszych ulubionych warzyw z plasteliny.

Oto nasza wystawa prac:

 

 

Przygotowaliśmy także jesienny kącik przyrody. 

Dziękujemy Alankowi, który wzbogacił nasz kącik pięknymi dyniami!

 

  

 

Dominika Małek

Jesień w sadzie 04. 10. 2017r.

Owoce z sadu - ćwiczenia w liczeniu. Doskonalimy  umiejętność posługiwania się liczebnikiem głównym

i porządkowym w zakresie 6.  Tworzymy zbiory o określonej liczebności.

Nazywamy drzewa owocowe.

 

 

 

 

                                                               Bożena Dziewicka

Jesień w sadzie 2 - 6.10.2017r.

Ten tydzień był pełen wyzywań plastycznych oraz kulinarnych.

 

Nasze owoce z sadu malowaliśmy plasteliną:

 

A oto wystawa naszych owoców:

 

Stworzyliśmy makietę sadu, do której dołączyły później jeżyki:

 

 

Wykonaliśmy także pracę plastyczną, którą stworzyliśmy malując... rączkami!

Oto nasze drzewo:

 

 

Tydzień zakończył się pyszną owocową sałatką, którą zrobiliśmy sami:

 

 

 

Sałatka była pyszna, wszystko bardzo szybko zniknęło z naszych pełnych miseczek:

 

 

Dominika Małek

Wypożyczamy książki - 5.10. 2017 r.

W dniu dzisiejszym gościliśmy Panią Agnieszkę Zasadę - pracownika Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej. Każde dziecko mogło samodzielnie wybrać dla siebie książeczkę oraz wypożyczyć ją do domu. Bardzo dziękujemy.

 

 

 

 

                                                                                                             Bożena Dziewicka

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc październik 2017

Tematyka:

 1. Jesień w sadzie………..………...…. 02 - 06.10.2017
 2. Jesień na działce……………………. 09 - 13.10.2017
 3. Nasze rodziny………………………... 16 - 20.10.2017
 4. Nasi domowi ulubieńcy ………….. 23 - 27.10.2017

 

Zadania:

1. Poznajemy przyrodę. Jesień:

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad,

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw ( soki, dżemy, kiszonki, kompoty),

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

2. Przyroda w sali , w domu:

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, wychodzenia na spacer,

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt,

- wykorzystywanie tworzywa przyrodniczego w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej.

3. Nasze rodziny:

- podawanie informacji na temat swojej rodziny : podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują,

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,

- wyjaśnienie wieloznaczności słowa „ dom”,

- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie,

- wzmocnienie więzów w rodzinie: wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji, miłości.

4. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

5. Nasza edukacja matematyczna:
- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów wg podanej cechy, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich:  koło, kwadrat, prostokąt.

6. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

7. Nasza grupa:

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

8. Nasze zdrowie:

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,
- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych,
- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

                                                                                                                                                          Bożena Dziewicka

                                                                                                                                                          Dominika Małek  

Dzień Chłopaka 2017

 

W dniu 29 września w naszej grupie uroczyście obchodziliśmy Dzień Chłopaka! Dziewczynki z tej okazji przygotowały dla chłopców niespodziankę- złożyły życzenia, wręczyły upominki i zaśpiewały Sto lat. Na koniec chłopcy razem z dziewczynkami zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

 

 

 

Oto nasi chłopcy:

 

 

Zdjęcia pamiątkowe z dziewczynkami:

 

 

 

 

 

Życzymy Wam STO LAT!

Dziewczynki i Panie z grupy VIII

Liczymy kasztany i żolędzie

 

Kasztany, kasztanki i żołędzie – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenie umiejętności liczenia obiektów liczebnikiem głównym i porządkowym, tworzenia zbiorów o wyznaczonej liczebnci.

 

                                                                                                                            Bożena Dziewicka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20. 09. 2017 r.

 

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.  Uczestniczyliśmy w uroczystym przemarszu alejami osiedla mieszkaniowego. Było bardzo barwnie i wesoło.

 

 

 

                                                                                                                         Bożena Dziewicka

Zabawy swobodne na placu zabaw

Bardzo lubimy bawić się na placu zabaw

 

 

                                                                                                                Bożena Dziewicka

Koncert muzyczny - 12. 09. 2017r.

Uczestniczyliśmy w koncercie muzycznym pt. "Muzyczna podróż dookoła Świata" w wykonaniu muzyków z Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej EDUARTTE

w Lublinie

 

 

                                                                                                        Bożena Dziewicka

                                                                                                                        

Urodziny - Bartosz

Bartoszu 

 

Twoje Urodziny, które są raz w roku
niech będą szczęśliwe i pełne uroku.
My ze swojej strony ślemy Ci życzenia,
by się spełniły wszystkie Twe marzenia!

 

 

 

 

                                                                       Bożena Dziewicka

                                                                    Dominika Małek

 

Maja - urodziny

Majeczko

 

Wiele gwiazdek jest nocą na niebie,
tyle samo najlepszych życzeń  dla Ciebie.
Dużo zdrówka, szczęścia i radości,
niech Twój śliczny uśmiech na buzi zawsze gości.

 

 

 

                                                                                                                                   Bożena Dziewicka

                                                                                                                                   Dominika Małek

Urodziny - Piotr

Piotrusiu

 

Dużo słodkości, szczęścia, radości,
samych luksusów, milion całusów.
Niech odejdą precz gorycze
z głębi serca Tobie wszyscy życzą.
O czym myślisz, o czym marzysz
niech Ci w życiu się przydarzy!

 

 

 

 

                                               Bożena Dziewicka

                                            Dominika Małek

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc wrzesień 2017

 

Tematyka

 

 1. Witamy w przedszkolu ………...… 04 - 08.09.2017
 2. Jestem Przedszkolakiem…………   11 - 15.09.2017
 3. Droga do przedszkola …………..…18 - 22.09.2017
 4. Jesień w parku …………...….……. 25 - 29.09.2017

 

Zadania

 

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przypomnienie i utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy – rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 4. Nasz kontakt z techniką – Środki transportu – poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji. 
 5. Poznajemy przyrodę – jesień – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy); pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w  wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór).
 6. Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych, rozwijanie umiejętności liczenia.
 7. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 8. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.
 9. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 11. Rozwijanie mowy.
 12. Rozwijanie sprawności manualnej.
 13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

 

                                                                                                                                       Bożena Dziewicka

                                                                                                                                       Dominika Małek

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )