Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 6

7.00-16.00

 

Wychowawcy: Mariola Masternak

                          Anna Rumińska 

woźna : Barbara Kozieł

 

 

Konsultacje w grupie: Anna Rumińska: Środa -10.00-10.30

                                      Mariola Masternak: Czwartek  12.00-12.30

                       logopeda: Anna Boruch  Wtorek  8.30-9.00

                       psycholog Eliza Skop       Piątek 14.30-15.00

Lista dzieci
opis dokumentutypdata

Lista dzieci uczęszczających do gr.VI

odt30-08-2021[ Pobierz ]
13 kB
Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2021/22

Grupa VI

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny                       i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

8.00 – 8.30

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.30– 9.00

Śniadanie. Czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

 

Poniedziałek:

Gimnastyka ogólnorozwojowa z el. SI                                       9.00-9.30

Religia                                                                                             11.00-11.30

Język angielski                                                                                11.30-12.00

 

11.00-11.30

Wtorek:

Gimnastyka ogólnorozwojowa z el. SI                                       9.00-9.30

Rytmika                                                                                           11.30-12.00

Język angielski                                                                               12.00-12.30

 

11.00-11.30

Środa:

Religia                                                                                             10.00-10.30

Język angielski                                                                               11.00-11.30

Gimnastyka ogólnorozwojowa z el. SI                                      12.30-13.00

 

11.00-11.30

Czwartek:

Język angielski                                                                               9.00-9.30

Gimnastyka ogólnorozwojowa z el. SI                                       12.00-12.30

Rytmika                                                                                           12.30-13.00

 

 

11.00-11.30

Piątek:

Gimnastyka ogólnorozwojowa z el. SI                                       10.00-10.30

Zajęcia logopedyczne                                                                   11.30-12.00

Język angielski                                                                                12.00-12.30

 

11.00-11.30

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym;  przygotowanie do podwieczorku.

Wtorek: 14.10-14.45   : zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i informatyczne

Czwartek: 14.10- 14.45: zajęcia rozwijające zdolności plastyczne

15.45– 16.00

Podwieczorek, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali.

 

 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na październik 2021r.

Tematyka:

 1.  Projekt „Ręka”……………...……………..04.10.-08.10-2021
 2.   Projekt „Ręka”……………...…………….11.10 - 15.10.2021 
 3.   O sobie samym …..….................... 18.10 - 22.10.2021
 4.   Moje zmysły ……………………………... 25.10 - 29.10.2021

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odkładanie prac na półki indywidualne, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem. korzystanie z własnych zmysłów, rozpoznawanie smaku, korzystanie z toalety, wskazywanie części ciała i ich nazywanie, określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu, składanie ubrań,

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), nabywanie koordynacji ruchowej, nazywanie wybranych części ciała, nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych , rytmiczne poruszanie się przy muzyce, uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt, uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem, przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, dzielenie się swoimi przeżyciami, podejmowanie prób wspólnych zabaw, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi, poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania, uczestniczenie we wspólnych zabawach, podejmowanie prób wspólnych zabaw, stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy, określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć, współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób, spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy, swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych, wypowiadanie się prostymi zdaniami, słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia, słuchanie wierszy, opowiadań,  odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego, wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu, powtarzanie krótkich rymowanek, rozpoznawanie zapisu własnego imienia, sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą, słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu, rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

Poznawcza aktywność dziecka

 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,

liczenie palców, przedmiotów itp. pokazywanie na wybranych przykładach,, uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość, rysowanie na dowolne tematy, składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru, używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki, układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych, rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu, dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze, wskazywanie wymienionych części ciała, nazywanie danych części ciała, uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie, rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

 

 

06.09-10.09 Moja grupa.

Czuje się bardzo dobrze w mojej grupie...

 

foto. Mariola Masternak

       Ania Rumińska

 

Nowa sala...

A w nowej sali bawimy się właśnie tak... :)

 

Fot. A. RUMIŃSKA 

 

Anna Rumińska

Mariola Masternak 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2021r.

 

Tematyka

 1. To jestem ja ……………………01.09 - 03.09. 2021 r.

 2. Moja grupa …..6.09 - 10.09. 2021 r.

 3. Moja droga do przedszkola ………13.09 - 17.09. 2021r.

 4. Idzie jesień ..przez las, park ……20.09 - 24.09. 2021r

 5. Nadeszła jesień….. ……………27.09-30.09.2021r

 

Treści programowe:

Podawanie informacji o sobie :

-podawanie swojego imienia , nazwiska,

-określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć

-samodzielnie wykonywanie czynności samoobsługowych

-ściąganie ubrań ,butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni

- zakładanie ubrań, butów

- korzystanie z toalety

-spożywanie posiłków

-prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem

Moja grupa:

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

- poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

Środki transportu:

-poznawanie wybranych środków transportu : lądowego, wodnego, powietrznego

-poznawanie znaczenia pasów , sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

- zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych , literatury, wycieczek,.

Jesień:

oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu , nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liściach

- zbieranie owoców drzew , wzbogacanie nimi kącika przyrody , wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy pomysł.

-pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana)jak zwierzęta

przygotowują się do nadchodzącej zimy( odlatują do Afryki, gromadzą zapasy , zasypiają)

- zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt zmiana ubarwienia , gęstnienie futra, piór.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

DRODZY RODZICE!!

 

Serdecznie zapraszamy na zebranie grupowe 

2 września( czwartek) 2021r o godz.17.30 w sali gr.IV

 

 

 

Mariola Masternak

Anna Rumińska

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )